Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
06 Октјабр 2013

Путинин сәрвәтинин һәҹми мәлум олду

Русија президенти дүнјанын ән варлы адамыдыр

Британијанын Тһе Сундај Тимес гәзетинин мәлуматына ҝөрә, Русија президенти Владимир Путинин гејри-рәсми олараг дүнјанын ән варлы адамыдыр. Онун бизнес империјасы 130 млрд доллар дәјәриндәдир. Бу рәсмән дүнјанын ән варлы адамы сајылан Карлос Слим Етунун сәрвәтиндән ики дәфә чохдур. Нәшрин јаздығына ҝөрә, Путин һакимијјәтдә олдуғу дөврдә сијасәти өз шәхси мараглары илә ујғунлашдыра билиб.

Путинин мүәссисәләринин идарәедилмәсиндә јахын гоһумлар вә достлары иштирак едир. Бунлар гардашы оғлу Михаил Путин, кечмиш һәјат јолдашы Лүдмила вә гардашы Игордур. Ҝөрүнүр Путинин јенидән президент олмаг арзусу бизнес-империјасыны горујуб сахламаг мәгсәди илә бағлы олуб. Бәзи мәлуматлара ҝөрә, Газпром-ун сәһмәринин 4,5%-и, «Гунвор» ширкәтинин исә сәһмләринин 50%-и Путинә мәхсусдур.
5480 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP