Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
06 Октјабр 2013

Американы мәғлуб едән ҝенерал өлдү

Во Нгуен Зиап чағдаш гәрб типли ордуја галиб ҝәлән илк асијалы сәркәрдәдир
Вјетнам лидери Хо Ши Минин силаһдашы, орду ҝенералы Во Нгуен Зиап 102 јашында дүнјасыны дәјишди. Бу барәдә АнсÂ Вјетнам һөкумәтиндә олан мәнбәјә истинадән билдирир.
Зиап әввәлҹә мәктәбдә мүәллим олуб, амма 1941-ҹи илдә Вјетмин һәрби-сијаси тәшкилатына дахил олур вә Франса мүстәмләкәчилијинә гаршы мүбаризә апарыр, даһа сонра исә гошунларын һүҹумларына рәһбәрлик едир. Чағдаш дүнјада асијалы сәркәрдәнин гәрб типли ордуја галиб ҝәлмәсинин илк преседенти олуб. 1946-ҹы илдә Зиап Вјетнам Демократик Республикасынын (ВДР) дахили ишләр назири сечилиб. Даһа сонра мүдафиә назири олуб вә 1957-1975-ҹи илләрдә Америка гошунларына гаршы мүһарибәдә фәал иштирак едиб. Әсас әмәлијјатлар онун рәһбәрлији алтында планлашдырылыб вә һәјата кечиб. Мүһарибәни сона чатдыран Сајгон һүҹумлары заманы орада олмаса да ВДР һөкумәтинин башчысы Фам Ван Донг ону гәләбәнин мемары сајыб.

1982-ҹи илдә сијаси бүродан ҝедиб вә тәсирини итирмәјә башлајыб. 1991-ҹи илдә бүтүн вәзифәләрдән чыхарылыб. Һәјатынын сон илләрини гапалы кечириб. Һәрби нәзәријјә барәдә бир нечә китабын мүәллифидир.
5040 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP