Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
07 Октјабр 2013

"Бизә гаршы олан бу етимадсызлыг ортадан галдырылмалыдыр"

Иран ХИН рәһбәри: “Мүзакирәләрдә Иран халгынын һагларыны рәсми шәкилдә танымајан һәлл јолу гәбуледилмәздир”

Иранла “алтылыг” өлкәләри арасында давам едән нүвә мүзакирәләриндә Иран халгынын һагларыны рәсми шәкилдә танымајан һәлл јолу гәбуледилмәз вә кечәрсиздир”. АПА-нын мәлуматына ҝөрә, буну Иранын хариҹи ишләр назири Мәһәммәд Ҹавад Зәриф Иран дөвләт телевизијасынын бешинҹи каналынын “Ҝүнәшли ҝеҹә” програмында суаллар ҹавабландыраркән билдириб.

Онун сөзләринә ҝөрә, Иранла “алтылыг” өлкәләри арасында кечирилән нүвә мүзакирәләри БМТ Баш Ассамблејасынын 68-ҹи сессијасы чәрчивәсиндә илк дәфә назирләр сәвијјәсиндә олуб: “Бу топлантыда АБШ, Русија, Бөјүк Британија, Франса, Чин вә Алманијанын хариҹи ишләр назирләри мүсбәт давраныш нүмајиш етдирдиләр вә Иранын динҹ мәгсәдли нүвә технолоҝијасындан јарарланмасыны рәсми шәкилдә таныдыгларыны сөјләдиләр. Бир чох Гәрб дөвләтләринин давранышларына етимад ҝөстәрмирик. Чүнки сон бир нечә ил әрзиндә Иранын нүвә програмында кичик бир дәјишиклик баш вермәсә дә, рәсми Теһраны јерсиз вә сәбәбсиз олараг БМТ Тәһлүкәсизлик Шурасынын тәзјиги алтында гојдулар. Бу исә етимадсызлыг мүһити јарадан амилләрдәндир. Бизә гаршы олан бу етимадсызлыг ортадан галдырылмалыдыр”.
4616 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP