Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
27 Апрел 2015

Лачынлы гачгын меһрибандан 1000 манат борҹ истәди

Бахыш Бахышов гызынын орта мәктәбәдә ишләмәси үчүн рајон Тәһсил Шөбәсиндә ондан рүшвәт истәнилдијини иддиа едир

«Лачын тәһсил шөбәсинин мүдири Малик Вәлијевин әлиндән зара ҝәлмишик. Бу адам рајон тәһсилини базара чевириб. Бурада ишә дүзәлмәк үчүн мүтләг ҹибин долу олмалыдыр». Бу сөзләри Лачынын Шејланлы кәнд сакини Бахыш Бахышов јазыб.

О иддиа едир ки, Малик Вәлијев рајнун орта мәктәбләрини өзүнүн шәхси бизнесинә чевириб. «Бу адам јүзләрлә сахта дипломлу мүәллимдән рүшвәт алараг ишдә сахлајыр. Һәтда вакант јерләри ҝизләдәрәк Әдәбијјат, Тарих, Ријазијјат, Ҹоғрафија, Кимја, Биолоҝија вә Физика кими мүһүм фәнләри ибтидаи синиф вә идман мүәллимләринә тәдрис етдирәрәк, онларын әмәк һаггысындан ајлыг һесаб јығдырыр. Республиканын ајры-ајры шәһәр вә рајонларда јашајан шаҝирдләрин адларыны, Ағҹабдидәки гыш јатагларындакы мәктәбләрин шәбәкәләринә јазмагла сүни сурәтдә синиф комлектләрини артырыр. Һәтта Бакы шәһәриндә курсларда тәһсил алан 9-10-11-ҹи синиф шаҝирдләринин дә адлары бу мәктәбләрин шәбәкәләриндә вар».

Бахыш Бахышов билдирир ки, гызы Рәмзијјә Бахышова 2011-ҹи илдә Республика Ушаг Бирлији Тәшкилаты Рәһбәрләри мәктәбини битириб. «Лакин рүшвәт верә билмәдијим үчүн гызыма ихтисасы үзрә иш ала билмирәм. Одур ки, Азәрбајҹанин Биринҹи Ханымы, Һејдәр Әлијев Фондунун Президенти Меһрибан ханым Әлијеваја мүраҹиәт едирәк, фондун һесабындан 1000 манат борҹ истәјирәм. Һәмин пулу Лачын Тәһсил Шөбәсинин мүдири Малик Вәлијевә верим ки, гызымы ишә ҝөтүрсүн. Һәмин пулу һәр ај алдығым пенсијамдан ҝери өдәмәји дә үзәримә ҝөтүрүрәм»./жам/
1068 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
01.02.21, 10:00
Портағал
Go to TOP