Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
27 Апрел 2015

Бејләганда «Ҝүл бајрамы» јығымы башлады

Тофиг Садыгов иҹра башчысынын адындан мәктәб мүәллимләриндән пул тәләб едир

Азәрбајҹанда һәр ил мајын 10-да кечирилән «Ҝүл Бајрамы» артыг бәзи мәмурларын ҝәлир мәнбәјинә чеврилиб. Әввәлләр јалныз Бакыда кечирилән тәдбирин, сонрадан рајонлара да јајылмасы бир чохларынын ишинә јарајыб. Чүнки пајтахтда хәрҹләнән милјонларын мүгабилиндә, рајонларда бу он минләрлә манатлыг мүфтә газанҹ јери олуб.

Бејләганда «Ҝүл Бајрамы» илә әлагәдар јығым артыг башлајыб. Мәлумата ҝөрә, рајонун тәһсил шөбәсинин мүдири Тофиг Сејидов бүтүн орта мәктәбләрдән бајрамла әлагәдар пул тәләб едир. Иддиа олунур ки, мәҹбури характер алмыш «кампанија» чәрчивәсиндә бир нечә јүз мин манатын топланылмасы нәзәрдә тутулуб. Һәмин пулла исә рајонда бир нечә он мин манатлыг «Ҝүл Бајрамы» кечириләҹәк.

Бәс, јердә галан пулларын агибәти неҹә олаҹаг? Тәһсил шөбәсинин мүдири Тофиг Сејидов бу аддымын тәкбашына дејил, Бејләганын иҹра башчысы Вагиф Абдуллајевин ҝөстәришинә әсасән атылдығыны вурғулајыр. Бүтүн мәктәб директорларына да гәти хәбәрдарлыг едилиб ки, етираз едәнләри тәһсил системиндән говаҹаг. Пулун исә иҹра башчысы илә бәрабәр шәкилдә бөлүшдүрүләҹәји иддиа олунур./жам/
989 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP