Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
07 Октјабр 2013

Астара ҝөмрүјүндә ҝөрүнмәмиш рәзаләт

Јашлы гадынын алдығы 1 кило бананы мүсадирә едибләр; һадисәнин шаһиди олан журналист сәрһәддә бүтүн мәһсулларын мүсадирә олундуғуну дејир

Ирандан Азәрбајҹана әрзаг вә бир сыра мәишәт әшјалары бурахылмыр. Бу өлкәдән гајыдан Азәрбајҹан вәтәндашларынын алыб ҝәтирдији мәһсуллар ҝөмрүк вә Сәрһәд Хидмәти әмәкдашлары тәрәфиндән мүсадирә олунур.
Бу барәдә бир ҝүн әввәл Иран-Азәрбајҹан сәрһәдиндә баш верәнләрин шаһиди олмуш хебер.инфо сајтынын редактору Ҹавид Алышов мәлумат вериб. Журналист “фаҹебоок” статусунда јазыб ки, сәрһәддә инсанларын әлиндән һәтта 1 килограм бананы белә мүсадирә едибләр.
Ситат: “Дүнән Ирандан ҝәлирдим, ҝөмрүкдә чох дәһшәтли һадисәләрин шаһиди олдум. Јүк јохланан јердә бир ханымын чантасындан беш әдәд банан чыхды. Ханыма дедиләр ки, банан апармаг олмаз. Ханым ”һәкимдән ҝәлирәм, нәвәм гапыда мәни ҝөзләјир. Бүтүн пулларымы ијнә-дәрмана вердим, нәвәмин јанына әлибош ҝетмәјим дејә әлимдәки пул анҹаг бир кило банан еләди" деди. Амма хејри олмады. Гәлби дашлашмыш јыртыҹылара бу сөзләр һеч бир тәсир еләмәди. Ханым беш әдәд банана ҝөрә бир аз јалварандан сонра бананлары онларын әлиндән алыб өзү јемәјә башлады. Бир нәфәсә һамысыны милләтин ҝөзү габағында једи. Сонунҹуну јејәндән сонра өзүнү сахлаја билмәјиб ағламаға башлады. Ҝөрүнүр, ханым чох ҹәсарәтли гадын иди. Өзүнү сындырмајыб ҝөмрүк ишчиләринә деди: “Ејби јох сиз бурда гудурғанлығынызы давам един. Мән нәвәмә ҝөз јашларымы апарарам. Амма билин ки, бу ҝөз јашлары о гәдәр чохалаҹаг ки, сизи дә олмаса балаларынызы гәрг едиб боғаҹаг!”
“Јени Мүсават”а ҝөмрүкдә шаһиди олдуғу һадисә илә бағлы данышан Ҹ.Алышов билдирди ки, Астара ҝөмрүк-кечид мәнтәгәсиндә Ирандан гајыдан азәрбајҹанлыларын алдыглары бүтүн мәһсуллар, әшјалар мүсадирә олунуб: “Тојуг, јағ (бүтүн нөвләри), гәнд, шәкәр тозу, чај, бирдәфәлик истифадә олунан габлар, ҝүлданлар, банан, картоф, соған вә саир мәһсулларын һамысыны мүсадирә едирдиләр. Бир нәфәр бир гуту чај ҝәтирирди, ону да гојмадылар. Һәмин шәхс дә әсәбиләшәрәк чај пакетини ҹырыб дағытды. Мәнимлә ҝәлән достлардан бири кағыз стәкан алмышды. Ону да гојмадылар, дедиләр ки, бу гадағандыр. Мән дә ҝедиб рәислә данышдым, мәнә деди ки, бирмәналы олараг гадағандыр. Һеч бир әсас ҝәтирмәдән инсанларын әлләриндәки мәһсуллары мүсадирә едирдиләр. Һәтта мәним суал вермәјим хошларына ҝәлмәди, паспортуму алдылар вә ҝөрдүм ки, мәни илишдирмәк истәјирләр сонра паспортуму рәисин әлиндән алыб чыхыб ҝәлдим”.
Ҹавид Алышов дејир ки, маллары әсасән ҝөмрүк әмәкдашлары мүсадирә етсә дә, сәрһәд хидмәти забитләри дә ҹанфәшанлыг едиб, бүтүн мәһсулларын мүсадирәси ҝөстәришини вериб. Ҹ.Алышов ону билдирди ки, етираз едән инсанлара ҝөмрүк ишчиләри “ҝедин Азәрбајҹандан алын” дејибләр.
Гејд едәк ки, заман-заман Иран-Азәрбајҹан ҝөмрүк постунда бу кими һаллар гејдә алыныр. Монополистләр Ирандан Азәрбајҹана уҹуз әрзаг вә мејвә ҝәтирилмәсинин гаршысыны мәһз бу јолла алмаға чалышырлар.
6561 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP