Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
29 Нојабр 2012

“Ендирим”дәки мал саһибинә баһа баша ҝәлди

Мөвсүм дәјишиклији илә әлагәдар демәк олар шәһәрин бүтүн ҝејим мағазаларынын пәнҹәрәләриндә “ендирим” јазысына раст ҝәлинир. Анҹаг бу ендиримләрин һәгигәтән дә ендирим јохса нисбәтән дә галдырым олмасы шүбһә алтында галыр.

Бир нечә мағаза саһиби ел дилиндә десәк, малларынын әлдә галмамасы үчүн сахта “ендирим” шүарларындан истифадә едир. Игтисади Инкишаф Назирлијиндән Симсар.аз-а верилән мәлумата ҝөрә һәмин мағазалар арашдырылараг онларын саһибләри һагда лазыми өлчү ҝөтүрүлүр. Назирлик тәрәфиндән апарылан јохламалар заманы Бинәгәди рајону, Ҹәфәр Хәндан, ев 34/9, 1-ҹи ҝириш,1-ҹи мәртәбә үнванында фәалијјәт ҝөстәрән Ајсел Аҹаловаја мәхсус мағазада сахтакарлыг факты үзә чыхыб. Белә ки, мағазада сатышда олан маллара 50% ендирим тәдбиг едилмәси барәдә “ЕНДИРИМ 50%” вә “50%” рекламлар јерләшдирилсә дә, сатышда олан малларын һамысына ендирим тәтбиг едилмәјиб. Бунунла јанашы ендиримли гијмәтин гијмәт кағызында гејд олунмадығы вә рекламларын аидијјәти структурлардан иҹазә алынмадан јајымландығы факты үзә чыхыб.
Мәсәлә илә әлагәдар олараг ҝөрүлмүш тәдбирләр нәтиҹәсиндә ганунсуз рекламларын јајымы дајандырылараг Ајсел Аҹалова барәсиндә антиинһисар ганунвериҹилијинин позулмасы әламәтләри үзрә иш галдырылыб.
5419 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP