Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
09 Октјабр 2013

“Сечкинин илкин нәтиҹәләрини 23.00-дәк ачыглаја биләҹәјик”

“Азәрбајҹан вәтәндашлары өлкәнин нөвбәти 5 илдәки талејинә биҝанә галмадан сечки мәнтәгәләринә ҝәләҹәк вә сәсвермәдә фәал иштирак едәҹәкләр”.


АПА-нын мәлуматына ҝөрә, буну Мәркәзи Сечки Комиссијасынын (МСК) сәдри Мәзаһир Пәнаһов президент сечкиләринин башланмасы илә бағлы кечирилән мәтбуат конфрансында дејиб. О билдириб ки, 140-ә јахын бејнәлхалг тәшкилатларын тәмсилчиләри илә јанашы 52 мин јерли мүшаһидәчи сечкиләри изләјәҹәк. Бүтүн просес Сечки Мәҹәлләсинин тәләбләринә ујғун һәјата кечирилир: “Сечкиләрә һазырлыг дөврүндә МСК шәффафлыг принсипләринә әһәмијјәт вериб вә бүтүн субјектләрә имканлар јарадылыб”.

М. Пәнаһов әлавә едиб ки, сијаси плүрализм принсипләри һәјат тәрзинә чеврилиб: “Бу сечкидә сечиҹи фәаллығынын даһа јүксәк олаҹағыны да ҝөзләјирик”.

М. Пәнаһов јерли КИВ-дән хаһиш едиб ки, бејнәлхалг мүшаһидәчиләрин сечки илә бағлы фикриләрини ҹәмијјәтә чатдырсын: “Биз бәзи шәхсләрә вә гурумлара ҝөстәрмәлијик ки, Азәрбајҹанда сечкиләр һансы демократик дәјәрләрлә кечирилир”.

МСК сәдри бир даһа хатырладыб ки, сечиҹи сијаһысында ады олмајанлар да сәсвермәдән кәнарда галмајаҹаглар: “Бүтүн сечки мәнтәгәләриндә әлавә сечиҹи сијаһылары вар. Сечиҹиләр вәсигәләрини тәгдим етдикдән сонра адлары әлавә сијаһыја салынаҹаг, даһа сонра онлара бүллетен вериләҹәк вә сәсвермәдә иштирак едәҹәкләр”.

М. Пәнаһов сечкинин илкин нәтиҹәләринин саат 23.00-дәк ачыглана биләҹәјинә инандығыны да гејд едиб: “Әҝәр сечки мәнтәгәләринин јарыдан чохунда нәтиҹәләр бәлли олаҹагса, буну едә биләҹәјик”.
4892 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP