Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
09 Октјабр 2013

Ҹәмил Һәсәнлинин һәмкәндлиләри сечкидә активдир

Репортјорумуз Ҹәлилабадын Алар кәндиндән хәбәр верир
Президентлијә намизәд Ҹәмил Һәсәнлинин ата јурдунда – Ҹәлилабад рајонунун Алар кәндиндә сечиҹи фәаллығы мүшаһидә олунур, сәсвермә просеси рәван вә инсидентсиз давам едир. Бу барәдә мусават.ҹом-а “Јени Мүсават”ын Ҹәлилабада езам олунмуш репортјору Емил Саламоғлу хәбәр вериб.

Репортјорумузун сөзләринә ҝөрә, рајонун ән бөјүк кәндләриндән бири олан Алардакы сечки мәнтәгәләриндә һәләлик, позунту, әјинти гејдә алынмајыб, аларлылар дәстә-дәстә вә бөјүк руһ јүксәклији илә сәсвермә мәнтәгәләринә ҝәлир, сәбрлә нөвбәләрини ҝөзләјир, вәтәндашлыг борҹларыны јеринә јетирирләр.

Әсасән 3 сајлы мәнтәгәдә сәсвермә просесини мүшаһидә едән Е.Саламоғлу сечки комиссијасынын үзвләри илә сөһбәт заманы өјрәниб ки, бу сечкидә Аларда ҝөрүнмәмиш сечиҹи фәаллығы мүшаһидә олунур вә бу ҝедишлә ахшама гәдәр сәс вермәк һүгугу олан вәтәндашларын 70 фаизә гәдәринин мәнтәгәләрә ҝәләҹәји ҝөзләнилир. Бу исә Алар ҹамаатынын нүмајәндәләринин дедијинә ҝөрә, индијәдәк һеч бир сечкидә реал олараг гејдә алынмајыб.
5768 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP