Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
09 Октјабр 2013

Путин МДБ өлкәләри илә виза режиминин тәтбигинин әлејһинәдир

Русија Президенти Владимир Путин МДБ өлкәләри илә виза режиминин тәтбигинин әлејһинәдир. Русија дөвләтинин башчысы бу барәдә фикрини Асија вә Сакит Океан Игтисади Бирлији өлкәләри дөвләт башчыларынын зирвә ҝөрүшүнүн нәтиҹәләри илә бағлы кечирилмиш мәтбуат конфрансында билдириб.

Владимир Путин Русијада мигрантларла бағлы суала ҹаваб верәркән дејиб: “МДБ чәрчивәсиндә виза режиминин тәтбиги кечмиш Совет Иттифагы республикаларыны өзүмүздән узаглашдырмаг демәкдир. Биз узаглашдырмамалы, әксинә, јахынлашдырмалыјыг. Лакин бу просеси даһа сивил һәјата кечирмәк, иши елә гурмаг лазымдыр ки, јерли әһали гыҹыгланмасын, әксинә, разы галсын. Әмәк базарымыз јерли әһалинин тутмадығы иш јерләринин тутулмасына еһтијаҹ дујур”.

Президент әлавә едиб ки, мигрантлар да Русија ганунларына, рус мәдәнијјәтинә вә әнәнәләринә һөрмәт бәсләмәлидирләр: “Бүтүн мигрантлар ајдын баша дүшмәлидирләр ки, әҝәр онлар Русија Федерасијасына ҝәлирләрсә, реҝионун тарихини, мәдәнијјәтини билмәли, әнәнәләримизә, ганунларымыза вә мәдәнијјәтимизә һөрмәтлә јанашмалыдырлар”.

В.Путин мигрантларын мәшғуллуғу мәсәләсинә һүгуг мүһафизә органларынын вә иҹтимаијјәтин нәзарәт етмәсинин ваҹиблијини дә вурғулајыб.
4767 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP