Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
09 Октјабр 2013

“Панасониҹ” ширкәти плазма панелләринин истеһсалыны дајандыраҹаг

Јапонијанын “Панасониҹ Ҹорпоратион” корпорасијасы 2013-ҹү малијјә илинин сонунадәк (2014-ҹү ил, март) телевизор вә диҝәр гурғулар үчүн плазма панелләринин истеһсалындан там имтина едәҹәк. Бунунла, ширкәт фактики олараг електрон мәһсуллар базарында уғурсузлуға дүчар олдуғуну етираф етмиш олуб. Бу барәдә чәршәнбә ҝүнү “Панасониҹ”ин рәһбәрлији ачыглама вериб.

1990-ҹы илин сонунда корпорасија базарда бөјүк мараға сәбәб олан плазма панелләринин бурахылышына башлајыб. Панелләр јүксәккејфијјәтли телевизор тәсвирини тәмин едәрәк екранларын мисли ҝөрүнмәмиш бөјүк өлчүдә истеһсалына имкан јарадыб. Лакин Јапонија корпорасијасынын плазма панелләри даһа уҹуз маје-кристал истеһсалчылары тәсвир кејфијјәтини итирмәдән екранларын өлчүсүнү бөјүтмәји өјрәнәндән сонра өз рәгабәт габилијјәтини итирмәјә башлајыб ки, бунда да даһа бөјүк уғуру Ҹәнуби Кореја ширкәтләри газаныб.

Плазма панелләр базарына интернетин инкишафы, еләҹә дә телевизорун үмумиликдә информасија әлдә етмәк үчүн гурғу кими популјарлығынын азалмасы да өз тәсирини ҝөстәриб. “Панасониҹ” белә панелләрин ҝенишләндирилмәсинә сәј ҝөстәрәрәк онлардан електрон синиф лөвһәләри гисминдә истифадәсинә чалышыб. Бунунла белә, плазма екранларын истеһсалыны диҝәр јапон истеһсалчысы “Һитаҹһи” ширкәти дә бир мүддәт әввәл дајандырыб.

Ҹари илин сонунда “Панасониҹ” өлкәдә өз мәһсулунун популјарлығынын ашағы олмасы сәбәбиндән смартфонлар базарыны да тәрк етмәк гәрарына ҝәлиб.


Телевизор вә смартфонлар базарында уғурсузлугла јанашы, “Панасониҹ” сон илләр малијјә чәтинликләри илә дә үзләшир. Бунунла әлагәдар корпорасија артыг бу ил Токиодакы 3 офис бинасыны сатыб, Нју-Јоркда јерләшән мәнзил-гәрарҝаһынын сатыша чыхарылмасыны елан едиб, еләҹә дә Нју-Јорк Фонд Биржасыны тәрк етмәк гәрарына ҝәлиб.
Ону да гејд едәк ки, 2012-ҹи малијјә илиндә Јапонија истеһсалчысынын малијјә иткиләри 754,25 милјард јен (7,5 милјард доллар) тәшкил едиб, - “ИТАР-ТАСС www.итар-тасс.ҹом” јазыр./Иҹтнеwс
5286 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP