Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
09 Октјабр 2013

“Иран милләти Американын һесабсыз дејилмиш сөзләринә әһәмијјәт вермир”

Ислам парламентинин спикери Әли Лариҹани бејнәлхалг сүлһ вә тәһлүкәсизлик комитәсинин иҹласында дүнјада тәһлүкә јарадан бәзи мүһүм амилләр, нүвә силаһынын ләғв едилмәси вә бу мөвзуја ҝөрә өлкә парламентинин ролу һаггында мәрузә етмишдир. (Фарснјус )
Лариҹани чыхышынын әввәлиндә демишдир: “Дүнја тәһлүкәсизлији һаггында үмуми бир дәјәрләндирмәдән сонра дүнјада тәһлүкә јарада билән әсл амилләри дәрк етмәк мүмкүндүр. Биринҹи амил инсан топлумуну мәһв едән силаһлар, хүсусилә дә нүвә силаһларыдыр ки, һал-һазыркы мигдары бахымындан јер үзүнүн бир нечә бәрабәрини мәһв етмәк габилијјәтинә маликдир.
Икинҹи амил исә терроризм, дини вә мәзһәби мүһарибәләрдир. Бу мөвзу сон 10 илдә ҝөзәчарпаҹаг дәрәҹәдә инкишаф етмишдир. Сон илләрдә илдә Иранын нүвә програмы илә бағлы 5 алими террор едилмишдир. Демәк лазымдыр ки, чох тәәссүф ки, бәзи бөјүк гүдрәтләр терорристләрин ихтијарына чох сајда мүасир силаһлар вә имканатлар гојмушдулар. Бәлкә онлар белә һесаб едир ки, онларын бу һәрәкәтиндән бәһрәләнәрәк, өз һесабларына чата биләҹәкләр. Анҹаг бу, бир сәһвдир. О заман ки, террористләр чохалыб, тәҹрүбә әлдә етдиләр, онлары садәликлә мәғлуб етмәк олмаз. НАТО Әфганыстанда он илдән сонра галибијјәт әлдә етмәди. Терроризм илә техники рәфтар бир стратежи сәһвдир.
Америка давамлы ләјагәтсизлик тәкрар едәрәк, һәрби сечимләрин масанын үзәриндә олдуғуну вурғуламышдыр. Бахмајараг ки, нә Американын Ирана һүҹум етмәјә ҹүрәти вардыр, нә дә Иран милләти бу һесабсыз сөзләрә әһәмијјәт верир. Анҹаг о кәсләр ки, һәдә диллләрини ишә салырлар, психоложи тәһлүкә јаратмаға гәсд едирләр, бәзән сон илләрдә өз өлкәсиндә демократија јаратмаг истәјән өлкәләр кими мүһарибә руһијјәсиндән истифадә едирләр. Чүнки о өлкәнин халгынын демократик истәкләри өз мәнафеләринә ујғун дејилдир. Бәзән дә бејнәлхалг тәшкилатларын васитәләриндән о гәдәр истифадә едирләр ки, әмәлдә өлкәнин сијаси мүстәгиллијинә мане олур. Мән бејнәлхалг атом енержи тәшкилатынын кечмиш рәһбәриндән дәфәләрлә ешитмишәм ки, “Сиз нүвә мәсәләсини Америка илә һәлл един!”. Јахшы, әҝәр вәзијјәт беләдирсә, бу гурум нијә тәшкил едилмишдир?
Артыг АБШ-ын Јапонија шәһәрләри Һиросима вә Нагасакијә атылан илк атом бомбасындан 65 илдән чох вахт кечир. Анҹаг һәлә дә мүшаһидә едирик ки, агрессив өлкәләрин ҹәббәханаларында минләрлә нүвә башлыглары дүзәлдилмәкдәдир. Бу, о һалда баш верир ки, конфрансларда НПТ мүгавиләсинин имзаланмасы вурғуланыр. Анҹаг әҝәр бүтүн бу сәјләр әмәлдә өзүнү ҝөстәрмәсә, бәшәрә нүмајиш етдирәҹәкдир ки, бу јол әмәлә ҝәләндә бир даландыр. Онун һаггында анҹаг данышмагдыр. Бу заман мүасир Франкфуртун философларынын сөзләри илә десәк, белә бир бәһсләр нә дүнјадакы инсанларын хүсусијәтидир, нә дә ахирәтдәки.
Һеч кимдә шүбһә јохдур ки, сионист режимдә јүзләрлә нүвә башлығы вардыр. Анҹаг гүдрәтли өлкәләр буну билдикләринә бахмајарг, ону һимајә едирләр. Һалбуки, Сурија дөвләтинин кимјәви силаһлардан истифадә етмәсинә ҝөрә бу гәдәр сәс-күј салмышдылар. Инди Русијанын Хариҹи Ишләр назиринин сон еланына әсасән мәлум олду ки, Суријадаки террористләрин әлиндә кимјәви силаһ вардыр. Һәтта ону Ирагын дахилинә ҝәтирибләр. Бәс бу мәсәлә илә бағлы нә етмәк лазымдыр? Мәҝәр террористләри Сурија дөвләти кими кимјәви силаһлардан истифадә етмәмәсинә разы салмаг мүмкүндүрмү? Мәҝәр мәлум дејилдир ки, бу силаһы онлара ким вериб?
О дөвләтләр ки, сионист режимин мәхфи шәкилдә нүвә силаһы сахламағыны дәстәкләјирләр, Иранын сон санксијаларында фәал иштирак едирләр. Али Дини Рәбәр инсанлары топлум һалында мәһв едә билән силаһлары һарам һесаб етмиш вә буна ҝөрә фәтва вермишдир. Иранын бүтүн нүвә мәркәзләринин тәһлүкәсизлији бејнәлхаг атом енержисинин нәзарәти алтындадыр.
Öлкәләрин әксәр һиссәсиндә парламентләр гүдрәт саһибидирләр. Әҝәр бу зәминәдә аддым атсалар, индијә гәдәр инсанлары топлум һалында мәһв едә биләҹәк силаһларын истеһсалына мане олар вә НПТ-ни гәбул едәрләр. Әҝәр нүвә силаһына маликдирләрсә, НПТ-јә әсасән бу силаһлары мүәјјән мүддәт әрзиндә мәһв едәрләр вә сон заманлар ихтира едилмиш чох тәһлүкәли сон силаһларын истеһсалынын гаршысыны алмыш оларлар”. /Дејерлер
4853 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP