Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
10 Октјабр 2013

Түркијәдә “Балјоз давасы”нда ҝенераллара ағыр ҹәзалар

Орду ҝенераллары 20 ил һәбс ҹәзасы алды, МҺП үзвү Енҝин Алан мандатдан мәһрум едилди
Öтән ҝүн Түркијә 9-ҹу Апелјасија Мәһкәмәсиндә “Балјоз (кувалт) планы” адлы ҹинајәт иши илә бағлы гәрар елан олунуб. Мәһкәмә араларында Түркијә ордусу ҝенералларынын да олдуғу 361 мүттәһим барәдә мәһкәмә гәрарларыны тәсдигләјиб.
Мәһкәмәнин гәрарына әсасән 361 нәфәрдән 36 мүттәһимә бәраәт верилиб, 25 мүттәһим барәдә верилән мәһкумлуг гәрары бәраәт верилмәси илә ләғв олунуб, ејни заманда һәмин шәхсләр азадлыға бурахылыб. Ејни заманда 63 мәһкумун һәрәкәтләри “ҹинајәт төрәтмәк мәгсәдилә разылашма ҹинајәти” һесаб олунуб вә онлар һагда гәрар ләғв едиләрәк азадлыға бурахылыблар. Үмумиликдә 273 мәһкум барәдә јекун гәрар верилсә дә, 88 мәһкумун ишинин Истанбул 10-ҹу Ағыр Ҹәза Мәһкәмәсинә ҝөндәрилмәси гәрара алыныб.
Гејд едәк ки, “Балјоз давасы”нда Түркијәнин бир сыра танынмыш шәхсләри, о ҹүмләдән орду ҝенералларынын ады кечир. Бунларын арасында Чәтин Доған, Хәлил Ибраһим Фыртына, Билҝин Баланлы, Енҝин Алан, Ерҝин Сајгун, Нежат Бек, Сүһа Танјери, Шүкрү Сарыышык, Өзден Өрнек кими мәшһур исимләр дә вар. Јери ҝәлмишкән, Азәрбајҹанда да танынан орду ҝенералы, МҺП-дән олан милләт вәкили Енҝин Алан барәсиндә 18 иллик һәбс гәрары чыхарылыб. Бунунла да онун депутат мандатына да хитам верилиб.
Гәрар Түркијәдә мүхалифәт даирәләриндә ҹидди наразылыглар гаршыланыб. Түркијәнин һазыркы һөкумәтинин ордудан гисас ҹәһди кими дәјәрләндирилиб. Просесдә вәкил кими иштирак едән Һүсејн Ерсөз Конститусија Мәһкәмәсинә гәрардан шикајәт верәҹәкләрини, амма үмумиликдә верилән гәрарын мәһкәмәләрә олан инамы сарсытдығыны билдириб.
Гејд едәк ки, Түркијәдә сон илләрин ән сәс-күјлү мәһкәмә просесләриндән олан “Балјоз давасы” јерли “Тараф” гәзетиндә дәрҹ олунан јазыдан сонра башлајыб. 20 јанвар 2010-ҹу илдә гәзетдә дәрҹ олунан мәгаләдән сонра мәгаләдә гејд олунан фактлара истинад едәрәк Истанбул Республика Прокурорлуғу истинтаг просеси башладыб. Иддиаја ҝөрә, Түрк Силаһлы Гүввәләринин бир сыра јүксәк рүтбәли забитләри һөкумәт әлејһинә һәрби чеврилиш һазырлајыб. Илк мәһкәмә просесинин 16 декабр 2010-ҹу илдә башладығы “Балјоз давасы” просесиндә 150 һәбсдә олан үмумиликдә 365 мүттәһим мүһакимә олунуб. 2012-ҹи илин сентјабрында мәһкәмә просеси битиб вә 325 мүттәһимә ағырлашдырылмыш өмүрлүк ҹәза верилиб. Анҹаг сонрадан ҹәзалар јүнҝүлләшдирилиб. Ејни заманда бу просесдә мүһакимә олунан Түркијә Һәрби Һава Гүввәләринин кечмиш команданы, орду ҝенералы Хәлил Ибраһим Фыртына, Һәрби Дәниз Гүввәләринин кечмиш команданы адмирал Өзден Өрнек вә Түркијә 1-ҹи Орду команданы орду ҝенералы Чәтин Доғанын өмүрлүк ҹәзалары сонрадан 20 иллик һәбслә әвәз олунуб.

КӘНАН/Мүсават
4967 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP