Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
10 Октјабр 2013

АБШ Бразилијаны Канада илә бирҝә изләјиб

АБШ кәшфијјатынын Бразилија президентини тәгиб етмәси факты ортаја чыхмасындан сонра өлкәнин Мәдән вә Енержи Назирлијинин дә изләнилдији мәлум олуб. Кәшфијјат ишләринин бир һиссәсинин Канада илә бирҝә апарылдығыны ҝөстәрән сәнәдләрдә мәгсәдин Бразилија игтисадијјатыны истигамәтләндирмәк олдуғу иддиа едилир, - ҸҺА.

Едвард Сноуден тәрәфиндән сыздырылан сәнәдләрин даһа бир һиссәсинин дәрҹ олунмасындан сонра әлдә едилән мәлуматлара ҝөрә, назирлијин компүтерләри, сабит хәттләри вә ҹиб телефонлары дахил олмагла бүтүн рабитә хәритәсинин чыхарылдығы ифадә едилир. Инҝилис журналист Глин Гринволд тәрәфиндән дәрҹ олунан сәнәдләр өлкәнин бүтүн енержи вә мәдән мәнбәләринә аид мәлуматларын јығылдығы компүтерләрә ҝирилдијини ҝөстәрир. Әлиндә һәлә нәшр олунмамыш хејли сајда сәнәд олдуғуну сөјләјән Гринволд Глобо телевизијасына вердији мүсаһибдә бу сәнәдләри ајдынлашдырмағын вә бир-биријлә әлагәләндирилмәсинин заман алдығыны ифадә едиб.

Бәзи кәшфијјат мәлуматларынын Фиве Ејес (беш ҝөз) ады верилән АБШ, Инҝилтәрә, Канада, Австралија вә Јени Зеландијадан ибарәт өлкәләр групу арасында пајлашылдығыны билдирән инҝилис журналист, һәр өлкәнин өз марағына ҝөрә бу мәлуматлардан истифадә етдијини сөјләјиб. Канаданын Бразилија мәдәнләри илә марагландығыны вә өлкәдә мүхтәлиф сәрмајәләринин олдуғуну ифадә едән назирлик сәлаһијјәтлиләри шифрәли сејфләрдә сахланылан бүтүн мәлуматлара сызылдығыны билдириб.

Мөвзујла әлагәдар ачыглама верән президент Дилма Руссефф динләмәнин мәгсәдинин игтисади мараглар олдуғуну вә әлагәдар өлкәләрдән ачыглама тәләб едилдијини билдириб./Дејерлер
4953 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP