Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
10 Октјабр 2013

Абшерон мәктәбиндә 1-ҹи нөвбә алвери

1-3-ҹү синиф шаҝирдләриндән биринҹи нөвбәдә дәрс алмаг үчүн рүшвәт топланыр

Абшерон Тәһсил Идарәси илә бағлы шикајәтләрина арды-арасы кәсилмир. Јени тәһсил илинин башланмасы илә бәрабәр абшеронлу валидејнләр јени пролемләрлә үзләшибләр. Белә ки, Абшерон мәктәбләриндә ушагларыны мәктәбә ҝәтирән валидејнләр јени рүшвәт нүмунәләри илә үзләшибләр. Абшерон рајон Тәһсил Шөбәсинин рәиси Надир Ағајевин тапшырығы илә алындығы иддиа олунан рүшвәтләрин һәдди-һесабы јохдур. Редаксијамыза шикајәт едән рајон сакинләринин сөзләринә ҝөрә, Меһдиабадда дурум даһа аҹынаҹаглыдыр. Белә ки, Абшерон рајону Меһдиабад 1 сајлы мәктәбдә 1-3-ҹү синиф шаҝирдләриндән биринҹи нөвбәдә дәрс алмаг үчүн белә рүшвәт топланыр. Валидејнләрдән 50 манатын тәләб олундуғу мәктәбин директорунун Сәнан Бабајевин һеч кими динләмәк истәмәдији вурғуланыр. Надир Ағајевин јахын адамы олан бу шәхсин “һагг” өдәмәјән ушаглары 1-ҹи нөвбәдән чыхарараг, 2 вә 3-ҹү нөвбәләрә атдығы вурғуланыр. Директорун синиф мүәллимәләри васитәси илә бу өзбашыналығы етдији гејд олунур. Јазыда ады чәкилән шәхсләрин мөвгејини дәрҹ едә биләрик. болҝехебер.ҹом
5809 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP