Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
10 Октјабр 2013

Әли Лариҹани: “Иран нүвә мүнагишәсинин һәллинә һазырдыр”

Иран парламентинин сәдри Әли Лариҹани АБШ-ын ҸНН телеканалына ачыгламасында өлкәсинин нүвә проблеминин һәлли үчүн Гәрблә апардығы данышыглардан данышыб.

“Медиа форум” сајтынын мәлуматына ҝөрә, Әли Лариҹани дејиб ки, мүзакирәјә гатылан тәрәфләр ҹидди олсалар, Иранын нүвә проблеминин гыса мүддәтдә һәлли мүмкүндүр: “Иран нүвә мүнагишәсинин һәллинә һазырдыр. Америка вә диҝәр өлкәләр дејирләр ки, Иран нүвә силаһына јијәләнмәк истигамәтиндә һәрәкәт етмәмәлидир. Биз исә нүвә силаһы истеһсал етмәк нијјәтиндә олмадығымызы сүбут едә биләрик. Лакин онлар Ираны нүвә һүгугундан имтина етмәли олан башга бир истигамәтә јөнәлтмәк истәјирләрсә, бу мәсәләнин һәлли чох узун чәкәҹәк. Елә буна ҝөрә дә һесаб едирик ки, проблемин һәлли үчүн һәр шеј онлардан асылыдыр”.

Иранын 5+1 групу (АБШ, Бөјүк Британија, Франса, Русија, Чин вә Алманија) илә нөвбәти нүвә данышыглары октјабрын 15-и вә 16-да Ҹеневрәдә кечириләҹәк. Данышыглара Иранын хариҹи ишләр назири Мәһәммәдҹавад Зәриф вә америкалы һәмкары Ҹон Керри дә гатылаҹаг.
4851 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP