Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
10 Октјабр 2013

Ливијанын Баш назири азад едилди

Әли Зејдан ДИН-ин тәркибинә дахил олан груплашма тәрәфиндән сахланылыбмыш

Бу сәһәр намәлум силаһлылар тәрәфиндән гачырылан Ливијанын Баш назири Әли Зејдан азад едилиб. Бу барәдә «Реутерс» аҝентлији Ливијанын «ЛАНА» рәсми хәбәр аҝентлијинә вә јерли рәсмиләрә истинадән хәбәр верир. Баш назирин азад едилмәси фактыны Ливијанын Дахили Ишләр Назирлији дә тәсдигләјиб.

Әли Зејданын сахланмасына ҝөрә мәсулијјәти Дахили Ишләр Назирлијинин Ҹинајәткарлыгла Мүбаризә Идарәсинин «Ливија Ингилабчылары Әмәлијјат Гәрарҝаһы» адланан групу өз үзәринә ҝөтүрүб. «Ливијанын мүвәггәти Баш назири Әли Зејдан Ливијанын санксијаларла бағлы ганунуна мүвафиг олараг «Дөвләтә вә дөвләт тәһлүкәсизлијинә гаршы ҹинајәт» маддәси илә сахланылыб.» - групун «Фејсбук» сосиал шәбәкәсиндә ачыгламасында белә дејилир.

Ливијанын Баш прокурору вә Әдлијјә Назирлији исә Әли Зејданын сахланмасына ордер вермәси барәдә мәлуматлары тәкзиб едиб.

Әли Зејданын сахланылмасы АБШ Хүсуси-Тәјинатлы Гүввәләри тәрәфиндән Әбу Анас әл-Либи адлы террор шүбһәлисинин әлә кечирилмәсиндән бир нечә ҝүн сонраја тәсадүф едиб. Һәмин шәхс 1998-ҹи илдә Африка өлкәләриндәки АБШ сәфирликләриндә партлајышлар төрәтмәкдә шүбһәли билинәрәк, 10 илдән чохдур ки Америка тәрәфиндән ахтарышда иди. Ливијанын Баш назири Әли Зејданын да сахланмаздан бир нечә саат әввәл әл-Либинин аилә үзвләри илә ҝөрүшдүјү билдирилир.
5003 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP