Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
10 Октјабр 2013

Исраил режиминдән Һизбуллаһ етирафы

Бир чох өлкәнин горхдуғу вә Американы идарә етдији дејилән сионист режими, Һизбуллаһ һәрәкатындан горхдуғуну бир даһа дилә ҝәтириб, - РАСТҺАБЕР.

Исраил режими дахили ишләри назири Ҝилад Ердан Беҝин-Садатда (БЕСА) етдији чыхышында сионист тәләбәләрә Һизбуллаһын ҝүҹүндән бәһс едәрәк бунунла разылашмалы олдугларыны гејд едиб. Бунунла о, әслиндә Һизбуллаһдан нә гәдәр горхдугларыны ортаја гојуб.

Сионист назир режимин Һизбуллаһ горхусуну белә ифадә едиб: "Һизбуллаһын 200 миндән чох ракети вар. Бу ракетләријлә Исраилдәки бүтүн евләри јерлә јексан едә биләр".

Бундан габаг да хејли сајда ишғалчы режим сәлаһијјәтлиси Һизбуллаһла дөјүшә билмәк үчүн сионист ордунун вә диҝәр идарәләрин чох инкишаф етмәли олдуғуну вурғулајыб./Дејерлер
5004 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP