Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
12 Октјабр 2013

Русијадан Суријаја көмәк

Русија Дәмәшгә ушаг гидасы вә дәрман ҝөндәрәҹәк
Русија иҹтимаи тәшкилатлары Дәмәшгә јени партија ушаг гидасы вә дәрман јолламаға һазырлашырлар. Силаһлы мүнагишә вә Гәрбин игтисади санксијалары сәбәбиндән Суријанын бунлара һазырда кәскин еһтијаҹы вар.

СаламНеwс-ун ИТАР-ТАСС-а истинадән вердији хәбәрә ҝөрә, Москвадакы мәтбуат конфрансында Антиохиан православ килсәсинин јепископу Аламејски Исаак Баракат билдириб ки, өлкәдә ушаг гидасы вә сүд јохдур. Биз Сурија Сосиал Мәсәләләр Назирлији, һәмчинин Дәмәшгдәки Гырмызы Хач вә Ајпара Ҹәмијјәтләринин Суријаја ушаг гидасы өтүрмәк хаһишини сизә чатдырырыг. Һуманитар јардым һәр кәс – һәм мүсәлманлар, һәм дә христианлар арасында бөлүнүб вә бөлүнәҹәк.

Русија Император Православ Фәләстин Иҹмасынын (ИПФИ) сәдр мүавини Јелена Агапова Сурија үчүн јени – сәккизинҹи партија һуманитар јардым үчүн вәсаитин топланмасы барәдә мәлумат вериб. Һуманитар јардымын әсас һиссәсини көрпәләр үчүн гуру гида вә сүд тәшкил едәҹәк.

О, ИТАР-ТАСС-а билдириб ки, ушаг үчүн гида сентјабрын 29-да ҝөндәрилиб, јени 10 тонлуг партија бу пајыз јолланаҹаг.

ИПФИ нүмајәндәси һәмчинин Јахын Шәрг вә Шимали Африкада христианларын мүдафиә Иҹтимаи Мәркәзинин јарадылдығыны билдириб. Мәркәзин мәгсәди христианларын вәзијјәтинин мониторинги, онларын бејнәлхалг тәшкилатларда һүгугларынын мүдафиәси, Әрәб Дөвләт Лигасы илә әлагәләр, христианларын һејкәл вә мүгәддәс абидәләринин мүдафиәси саһәсиндә УНЕСҸО илә әмәкдашлыг, Гырмызы Хач вә диҝәр һуманитар тәшкилатларла әмәкдашлыг, гачгынлара һуманитар јардымын ҝөстәрилмәсидир.
5114 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
02.08.22, 09:32
Ҹәннәт бејәти
Go to TOP