Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
12 Октјабр 2013

Һава хәбәри верәркән сојунмаға нә еһтијаҹ вар?

Ҝејимлә бағлы сәрбәстлик о демәк дејил ки, бал, ҝеҹә палтары вә ја фаһишә либасында кимсә азјашлы ушагларын гаршысына чыхмалыдыр

Кәнан Рөвшәноғлу: Әҝәр мәгсәд тамашачылара сабаһ һаванын неҹә олаҹағы илә бағлы хәбәр вермәкдирсә, буну нормал иш ҝејиминдә дә етмәк олар”

Идрак Аббасов: “Телеканаллар өлкәнин иҹтимаи сијаси проблемләрини ефирә чыхара билмирләр. Бу сәбәбдән дә бичарәләр һәр ҹүр рәзиллијә әл атырлар, ҝиҹ-ҝиҹ, уҹуз шоу, мусиги верилишләри, мүсабигәләри вә саирә илә сејрчи топламаг истәјирләр”


Сон заманлар өлкә телеканалларынын бәзи програм апарыҹыларынын ҝејиминдә ҹидди шәкилдә ачыг-сачыглыг мүшаһидә едилир. Бу әсасән шоу характерли вә һава програмларында өзүнү даһа чох ҝөстәрир. Мүмкүндүр ки, бу мәсәләнин ҝүндәмә ҝәтирилмәси кимләринсә хошуна ҝәлмәсин.

Лакин ачыг-сачыг ҝејимдән истифадә едәрәк ҝүнүн истәнилән саатында екран гаршысына чыхмаг аз јашлыларын вә јенијетмәләрин дүшүнҹәсинә, мәнәвијјатына, психолоҝијасына хүсусилә әхлагларына ҹидди тәсир ҝөстәрир.

Мөвзу илә бағлы ФактХебер.ҹом-а ачыглама верән Јени Мүсават" гәзетинин әмәкдашы, көшә јазары Кәнан Рөвшәноғлу вә “Ајна -Зеркало” гәзетинин әмәкдашы, танынмыш журналист Идрак Аббасов мараглы фикирләр сәсләндирдиләр.

Кәнан Рөвшәноғлу билдирди ки, бу ҹүр һаллар ҹәмијјәт тәрәфиндән ҹидди шәкилдә писләнмәли вә гынанмалыдыр: “Әҝәр мәгсәд тамашачылара сабаһ һаванын неҹә олаҹағы илә бағлы хәбәр вермәкдирсә, буну нормал иш ҝејиминдә дә етмәк олар. Мәсәлән ББҸ-нин һава мәлуматыны јашлы бир киши апарыр. Јәни һава мәлуматыны мүтләг ҝөзәл ҹаван гызын, өзү дә ачыг-сачыг ҝејимдә демәсинә ҝәрәк јохдур. Бу даһа чох инсан бәдәнинин истисмарыдыр. Мәсәлән бир чох өлкәләрдә һәлә дә тәјјарәләрдә стүардесса ишинә ҹаван вә јарашыглы ханым ахтарырлар. Бу биринҹи нөвбәдә инсан һагларына зиддир. Чүнки ишләмәк истәјәнләрин мүтләг тәјјарә ширкәтинин тәләбләринә ујғун ҝөзәл олмасы о тәләбләрә ҹаваб вермәјәнләр үчүн ајры сечкиликдир. Бу сәбәбдән артыг бир чох өлкәләр бу тәләбдән имтина едиб. Тәәссүф ки, бизим кими өлкәләрдә исә һәлә дә галыр.”

Кәнан бәј ејни һалда телеканаллары ҝөрмәмишликдә гынады: “Дүшүнүрәм ки, бу ҹүр ҹаван ханымлары мәһз о ҝејимдә, өзү дә даһа чох һава програмларына чыхармаг телеканалларын ҝөрмәмишлијидир. Чүнки һава програмлары адәтән хүсуси апарыҹылыг габилијјәти вә ја журналист савады тәләб еләмир, ТВ-ләр исә буну бу шәкилдә әвәз едирләр. Бу даһа чох Гәрбдә јајылмыш реклам технолоҝијасына ујғундур ки, онлар гадын ҝөзәллијиндән өз мәгсәдләри үчүн истифадә едирләр.”

Инсанларын ҝејиминин мүзакирә едилмәсинин тәрәфдары олмадығыны билдирән журналист Идрак Аббасов, ”лакин бу о демәк дејил ки, бал, ҝеҹә палтары вә ја фаһишә либасында кимсә азјашлы ушагларын гаршысына чыхарылсын. Белә дә, мәни даһа чох марагландыран апарыҹынын вердији мәлуматдыр. Әфсуслар олсун ки, телеканалларымыз бәдбәхт ҝүнүндәдир. Онлар өлкәнин иҹтимаи сијаси проблемләрини ефирә чыхара билмирләр”, - дејә гејд етди: “Бу сәбәбдән дә бичарәләр һәр ҹүр рәзиллијә әл атырлар, ҝиҹ-ҝиҹ, уҹуз шоу, мусиги верилишләри, мүсабигәләри вә саирә илә сејрчи топламаг истәјирләр.“
6667 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP