Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
13 Октјабр 2013

Дүнја Банкы: 5 ҝүндән сонра АБШ-ы фәлакәт ҝөзләјир

Дүнја Банкынын рәһбәри Ҹим Јен Ким Вашингтона хәбәрдарлыг едәрәк бәјан едиб ки, АБШ-ы глобал фәсадларла нәтиҹәләнәҹәк малијјә фәлакәтиндән ҹәми бир нечә ҝүн ајырыр.

“Һазырда бизи чох тәһлүкәли мәгамдан ҹәми 5 ҝүн ајырыр. Мән АБШ сијасәтчиләрини тез бир заманда гәрар вермәјә чағырырам. Бу гәрар дөвләт борҹунун јухары һәддинин галдырылмасына верилән сон мөһләт битәнәдәк гәбул олунмалыдыр”. АПА-нын "Рөјтерс"ә истинадән вердији хәбәрә ҝөрә, буну Ҹим Јен Ким ДБ-нин инкишаф үзрә комитәсинин үзвләри илә ҝөрүшүндән сонра кечирилмиш брифингдә дејиб.

ДБ рәһбәринин сөзләринә ҝөрә, әҝәр бу баш верәрсә - бу һәм инкишаф едән, һәм дә инкишаф етмиш игтисадијјатлар үчүн фәлакәт олаҹаг.

Гејд едәк ки, һазырда республикачылар вә демократлар АБШ-ын бүдҹәсинә вә дөвләт борҹунун јухары һәддинә даир разылыға ҝәлә билмирләр. Гејри-мүәјјәнлик вәзијјәтинин давам едәҹәји тәгдирдә АБШ-да дефолт баш верә биләр.
4716 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
02.08.22, 09:32
Ҹәннәт бејәти
Go to TOP