Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
24 Апрел 2022

Сионистләрин ҝөзүндә чөп олан бејнәлхалг “Гүдс ҝүнү”

Һәр ил мүбарәк Рамазан ајынын сонунҹу ҹүмә ҝүнү өнәмли ислами һадисәнин баш вердији ҝүндүр.

Һәр ил мүбарәк Рамазан ајынын сонунҹу ҹүмә ҝүнү өнәмли ислами һадисәнин баш вердији ҝүндүр. Бу һадисә “Гүдс ҝүнү” адланыр вә Фәләстин мәсәләсинә бөјүк тәсир гојду. Белә ки, буҝүн артыг Фәләстин һансыса әрәб тајфасынын мәсәләси дејил, үмуми олараг ислам дүнјаснын әһәмијјәтли мәсәләләриндәндир.
İмам Хомејни (р) бу ҝүнү мәзлум Фәләстин халгына Исраил режими өнүндә дәстәк олараг тәјин етди. О буҝүнү Фәләстин ишғалыны, 1948-ҹу илдә баш верән “Никбәт”, даһа сонра баш верән “Нәксә” ҝүнүнү, Гүдс вә халгына гаршы олунан зүлмләри хатырлатсын дејә тәјин етди. Сионист режиминин АБШ-ын вә Авропа өлкәләринин дәстәји илә инсанлығыа сығмајан бүтүн ҹинајәтләринә етираз ҝүнү олараг тарихдә гејд олунду.

Бүтүн чәтинликләрә бахмајараг “Гүдс ҝүнү” тәшкил олунан јүрүјүшләрдә иштирак етмәк Сионист режиминин ҹинајәтләринә гаршы мүгавимәт вә мүбаризәнин давам етмәсинин ҝөстәриҹисидир. Бу аддымлар дүнјаја бу месажы верир ки, Фәләстинин азад олунмасы инкар олунмаз бир һәгигәтдир, мүгавимәт вә мүбаризә һәдәфинә чатана вә Фәләстин торпагларыны там азад едәнә гәдәр давам едәҹәкдир.
1954 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
02.08.22, 09:32
Ҹәннәт бејәти
Go to TOP