Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
13 Октјабр 2013

Һәкимләрдән хәбәрдарлыг

Измир Сағламлыг Мүдири Бедиһа Түркјылмаз чиј, јахуд аз бишмиш әтин сағламлыға олан зијаныны бир даһа гејд едиб. Түркјылмаз хәбәрдарлыг едиб ки, хүсусилә гурбан әти вә шәкәр истеһлакында диггәтли олмаг лазымдыр. Гырмызы әтдә олан јүксәк мигдарда јағ холестерин сәвијјәсини артырараг, үрәк хәстәликләринә сәбәб ола биләр.

Түркјылмаз дејиб ки, буна ҝөрә дә јағсыз, јахуд аз јағлы әтләрдән истифадә етмәк лазымды. Хүсусилә тәзә кәсилмиш әтләрә диггәт јетирмәк лазымдыр. "Әтләр кәсиләндән сонра сојудуҹуда ән азы бир ҝүн сахладылмалыдыр. Әтин неҹә биширилдији дә ваҹиб амилдир. Мәсләһәт ҝөрүлән биширмә үсүллары әтин гајнадылмасы јахуд грил шәклиндә биширилмәсидир. Әт бишән заман одла тәмасда олмамалыдыр. Диггәт етмәк лазымдыр ки, әт там бишсин. Јахшы бишмәмиш әт зәһәрләнмәјә сәбәб ола биләр. Һәмчинин һејвандан инсана хәстәлик кечә биләр. Хәстәликләр бир чох һамилә гадында тонус рискини артырыр. Буна ҝөрә дә һамилә гадынлар даһа диггәтли олмалыдырлар. Бајрам ҝүнләриндә чалышын чох әт јемәјин. Ҝүндәлик гида норманызы тәзә сыхылмыш мејвә сулары илә тамамлајын"./симсар
5752 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
02.08.22, 09:32
Ҹәннәт бејәти
Go to TOP