Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
14 Октјабр 2013

“Скинһед”ләрдән Гафгаз вә Орта Асијалылара һүҹум

Москвада јүзләрлә “скинһед” Гафгаз вә Орта Асијадан ҝәлән мигрантлара һүҹум едиб

Минләрлә азәрбајҹанлынын јашадығы Брулјова рајонунда гејри-славјан ҝөркәми олан шәхсләрин күчәјә чыхмасы тәһлүкәли һесаб олунур

Русија пајтахтында јүзләрлә рус миллијјәтчиси олан “скинһед” Гафгаз вә Орта Асијадан ҝәлән мигрантлара һүҹум едиб. АПА-нын Москва мүхбири хәбәр верир ки, һадисә бу ҝүн пајтахтын Брулјова рајонунда баш вериб.

Рус миллијјәтчиләри октјабрын 10-да гәтлә јетирилән Игор Шербаковун гатилинин тапылмамасына етираз едәрәк, Гафгаз вә Орта Асјадан оланларын чалышдығы “Бирјоза” тиҹарәт мәркәзинә һүҹум едибләр. Нәтиҹәдә 5 нәфәр Орта Асја өлкәләриндән олан шәхс өлүмҹүл дөјүлүб. Онлардан биринин вәзијјәтинин даһа ағыр олдуғу билдирилиб.

Һадисә јеринә хүсуси тәјинатлы полис дәстәләри јеридилиб. Рус миллијјәтчиләри полисләрә дә мүгавимәт ҝөстәрибләр. Даш-кәсәк вә дәмир аләтләрлә онлара хәсарәт јетирилиб.

Тиҹарәт Мәркәзинә дахил олан миллијјәтчиләри сакитләшдирмәк мүмкүн олмајыб. Онлар мағазалара, әтрафда јерләшән објектләрә вә автомобилләрә ҹидди зәрәр јетирибләр. Вәзијјәтин ҝетдикҹә ҝәрҝинләшдијини ҝөрән Москва Баш Полис Идарәси һадисә јеринә чохлу сајда ОМОН дәстәләри јеридиб.

Русија дахили ишләр назири Владимир Колоколтсев Брулјова рајонунда баш верән һадисә илә бағлы тәҹили ҝөстәришләр вериб. Брулјова рајонунда јерләшән мејдана јығышанлары дағытмаг үчүн “Вулкан” код ады алтында әмәлијјат кечирилиб. Нәтиҹәдә 200 нәфәр сахланылыб.

Гејд едәк ки, октјабрын 10-да гәтлә јетирилән Игор Шербаковун гатили һәлә дә тапылмајыб. Чохлу сајда бычаг зәрбәси илә төрәдилмиш гәтли гејри-славјан мәншәли, гафгазлы ҝөркәмли шәхсин төрәтдији билдирилиб. Гатилин һәлә дә тапылмамасына етираз едән јүзләрлә рус миллијјәтчиси пајтахтда јашајан гејри-славјанлара гаршы һәдә-горху вә милли зәминдә сәрт иргчи шүарлар сәсләндирибләр. Һазырда Брулјова рајонунда күчәләрдә гејри-славјан ҝөркәмли шәхсләрин ҝәзмәси тәһлүкәли һесаб олунур.

Бу дәгигәләрдә дә Брулјова күчәләриндә груплар шәклиндә “скинһед”ләрә раст ҝәлмәк мүмкүндүр. Полис дәстәләри миллијјәтчиләри әразидән узаглашдырмагда чәтинлик чәкир.

Ону да гејд едәк ки, Брулјова рајонунда чохлу сајда азәрбајҹанлы јашајыр. Пајтахтын ән бөјүк мејвә-тәрәвәз базасы олан “Покров” базары да бу рајонда јерләшир. Һәмин базарда чохлу сајда һәмјерлимиз чалышыр.

Експертләр Игор Шербаковун гәтли илә бағлы јаранан бу һадисәни 2010-ҹу илдә “Манеж” мејданында баш верән һадисә илә мүгајисә едирләр. Белә ки, “Спартак” клубунун азаркеши Јегор Свиридовун гафгазлыларла дава заманы өлдүрүлмәси фактынын тәһгигатыны тәләб едән минләрлә шәхс “Манеж” мејданында аксија кечириб. Аксија иштиракчылары јахынлыгдакы метро стансијаларына ҝәләрәк, гејри-славјан ҝөркәмли инсанлары, әсасән гафгазлылары дөјмәјә башлајыблар.

Москва Баш Полис Идарәсинин рәиси Анатоли Јакунин Игор Шербаковун гатилинин јахаланмасы истигамәтиндә әмәлијјат тәдбирләринин давам етдирилдијини сөјләјиб. Онун сөзләринә ҝөрә, артыг шүбһәли шәхс гисминдә бир нечә нәфәрин шәхсијјәти мүәјјән едилиб: “Гәтли төрәдәнин Русија вәтәндашы олмадығы мәлумдур. Ҹинајәти тәрәдән шәхсин анкет мәлуматлары һазырланыр ки, онун барәсиндә ахтарыш елан едилсин”.
5240 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP