Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
15 Октјабр 2013

Американын мүфлис олма риски артыр

Әҝәр Америка мүфлис олса, јәни өз борҹ өһдәликләрини гаршылаја билмәсә, 80 ил габаг мүфлис олмуш Алманијанын агибәтини јашаја биләр.

1933-ҹү илдә Алманија биртәрәфли шәкилдә өзүнүн узунмүддәтли борҹлары үзрә өдәмәләри дајандырды.

Борҹлар 1-ҹи Дүнја Мүһарибәсиндән јығылмышды. Бундан 3 ај сонра Адолф  Һитлер һакимијјәтә ҝәлиб канслер вәзифәсинә саһиб олду. Дефолтун ҝәтирдији хаос, тәнәззүл насистләрин һакимијјәтә ҝәлмәсини асанлашдырды.

Експертләр бу фикирдәдирләр ки, дүнјанын ән бөјүк игтисадијјатына малик олан АБШ мүфлис оларса, бу, нәинки Американын өзүндә, дүнја боју – Бразилијадан Сүрихә гәдәр һисс олунан игтисади фәлакәтә ҝәтириб чыхараҹаг. Доллара етибар сарсылаҹаг. 2008-ҹи илин малијјә бөһранындан јениҹә чыхмагда олан Америка вә Авропа бу дәфә даһа дәрин бөһрана јуварланаҹаглар.

АБШ - Нүмајәндәләр Палатасынын спикери Жоһн Боеһнер (солда)АБШ — Нүмајәндәләр Палатасынын спикери Жоһн Боеһнер Америка Сенатында һәр ики партијанын – һәм демократларын, һәм дә республикачыларын рәһбәрләри јенидән данышыглара старт верибләр.

Сенатдакы демократ чохлуғуну рәһбәри Һаррј Реид дејир ки, республикачыларла фајдалы данышыглары олуб вә контактлары давам етдирәҹәкләр. Амма һәлә ки конкрет бир нәтиҹә елан етмәк мүмкүн дејил.

Бундан габаг демократ президент Обама илә республикачыларын нәзарәтиндә олан Нүмајәндәләр Палатасынын спикери арасында данышыглар нәтиҹәсиз битмишди.

Республикачыларын һазырладыглары ганун лајиһәсиндә бүдҹә кәсиринин јухары лимитинин артырылмасы јалныз 6 һәфтә әрзиндә — мүвәггәти ҝерчәкләширди.

Ағ ев бу планы рәдд етмишди вә мүддәтин 2014-ҹү илин сонуна гәдәр узадылмасыны истәмишди.

Буну исә республикачылар истәмир вә һөкумәтин тәҹили шәкилдә бүдҹә кәсирини азалтмаға башламасыны, бир сыра сосиал програмларын, о ҹүмләдән Обаманын тәтбиг етдији сәһијјә ислаһатынын тәхирә салынмасыны тәләб едирләр.


Инди Сенатдакы данышыгларын мәгсәди одур ки, јухары палата демократларын нәзарәтиндәдир вә әҝәр демократлар республикачыларла дил тапыб ганун лајиһәси гәбул едә билсәләр, онда һәмин ганун лајиһәсини даһа проблематик вәзијјәтин мөвҹуд олдуғу ашағы палатаја – Нүмајәндәләр Палатасына ҝөндәрә биләрләр.

О үмидлә ки, һәм бунун, һәм дә иҹтимаи тәзјигин нәтиҹәсиндә Нүмајәндәләр Палатасы да ејни аддымы атаҹаг.

Октјабрын 17-дә Американын борҹ өдәмәк үчүн пулу галмајаҹаг. Һәлә ки дүнја базарларында мүәјјән енмә мүшаһидә едилсә дә, чөкүш паникасы һисс едилмир.

Бәзиләри дүшүнүр ки, әҝәр паника башласа, бу, сијасәтчиләри даһа тез компромисә ҝәлмәјә мәҹбур едәҹәк.
3658 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP