Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
08 Мај 2018

Ајда бөјүк тәһлүкә: Алимләр ачыглады

АБШ-ын Стони Брук Университетинин алимләри Ајдакы тозлар барәдә өнәмли мәлуматлар әлдә едибләр.

Ајдан ҝөтүрүлән торпагла апарылан тестләр нәтиҹәсиндә тоз парчаларынын инсанын ағҹијәринин 90 фаизини мәһв етдији мәлум олуб.

Сичанлар үзәриндә апарылан сынагларда тозун нејрон вә синир һүҹејрәләрини мәһв етдији вә хәрчәнҝ хәстәлији јаратдығы ортаја чыхыб.

Алимләр билдирибләр ки, Ајда атмосфер олмадығы үчүн бурадакы торпаг милјон илләрдир јүксәк истилик дәјишикликләринә, космик ишыг бомбардманына вә микрометеоритләрин һүҹумуна мәруз галыр. Оксиҝенсиз, сусуз вә биоложи фәалијјәтин олмадығы бир мүһитдә хырда, ашынылмыш, реактив тозлара чеврилир. Бу сәбәбдән дә Ајдакы торпаг тоз вәзијјәтиндә пејкин сәтһини өртүр вә астроновтларын ҝејиминә һопараг бөјүк тәһлүкә төрәдир.
4037 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP