Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
15 Октјабр 2013

Иран јени тәклифләр пакети тәгдим едиб

Мајкл Манн: “Иран “алтылыг” өлкәләринә јени тәклифләр пакети тәгдим едиб”

Иран бу ҝүн Ҹеневрә шәһәриндә кечирилән нөвбәти нүвә мүзакирәләриндә “алтылыг” өлкәләринә әввәлки данышыглар чәрчивәсиндә јени тәклифләр пакети тәгдим едиб.

АПА-нын мәлуматына ҝөрә, буну Авропа Бирлијинин хариҹи ишләр вә тәһлүкәсизлик сијасәти үзрә али нүмајәндәсинин сөзчүсү Мајкл Манн билдириб.

Онун сөзләринә ҝөрә, тәклифләр планы “Зәрури олан бөһранын сона чатдырылмасы, Јени үфүгләр үчүн бир башланғыҹ” адланыр: “Иранын нүвә мәсәләсинин һәлли илә бағлы олан пакет “алтылыг” өлкәләринин нүмајәндәләри илә чалышан мүтәхәссисләрә тезликлә бахыш кечирмәләри үчүн тәгдим олунуб. Мән әввәлки данышыглар нәтиҹәсиз баша чатса да, индики мүзакирәләрдә конкрет нәтиҹәләрә наил олунаҹағына үмид едирәм. Һәр һалда, Иранла “алтылыг” өлкәләри арасында кечирилән мүзакирәләрә оптимист јанашырам, анҹаг ејни заманда еһтијатлы да давранырам”.

М.Манн дејиб ки, Ирана гаршы санксијаларын азалдылмасы вә ја ләғв едилмәси мүмкүндүр: “Бир шәртлә ки, рәсми Теһранын нүвә мәсәләсиндә реал дәјишикликләр баш версин”.
4876 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
02.08.22, 09:32
Ҹәннәт бејәти
Go to TOP