Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
15 Октјабр 2013

Москвада гәтлдә шүбһәли билинән азәрбајҹанлы сахланылды

Русија пајтахтында күтләви иғтишашларла нәтиҹәләнән 25 јашлы Јегор Шербаковун гәтлиндә шүбһәли билинән Азәрбајҹан вәтәндашы Орхан Зејналов сахланылыб.

Бу барәдә Русија Дахили Ишләр Назирлијинин јајдығы мәлуматда онун Москва әтрафы вилајәтдә сахланылдығы билдирилиб.

Русија Тәһгигат Комитәси 1982-ҹи ил тәвәллүдлү Орхан Зејналовун 10 илдән чох Русијада јашадығыны, такси фәалијјәти илә мәшғул олдуғуну вә алкоголлу ичкијә мејлли олдуғуну бәјан едиб.

Гејд едәк ки, Русија пајтахтында октјабрын 10-да 25 јашлы ҝәнҹин гафгазлы шәхс тәрәфиндән гәтлә јетирилмәси јерли сакинләрин етиразына сәбәб олуб. Гатилин тапылмасыны тәләб едән јүзләрлә рус миллијјәтчиси вә “скинһед”ләр Бирјулево рајонунда јерләшән “Бирјоза” тиҹарәт мәркәзи вә “Покров” мејвә-тәрәвәз базасына һүҹум едәрәк, тиҹарәт мәркәзиндә вә базарда чалышан Гафгаз вә Орта Асјадан олан мигрантлары өлүмҹүл дөјүб. Һадисә јеринә хүсуси тәјинатлы полис дәстәләри јеридилиб.

“Скинһед”ләр полисләрә дә мүгавимәт ҝөстәриб. Онлар тиҹарәт мәркәзиндә јерләшән мағазалара, әтрафдакы објектләрә вә автомобилләрә ҹидди зәрәр вуруб. Рус миллијјәтчиләринин төрәтдији иғтишашлар нәтиҹәсиндә хејли сајда мигрант вә јерли сакин јараланыб./апа
4772 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
02.08.22, 09:32
Ҹәннәт бејәти
Go to TOP