Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
15 Октјабр 2013

Мәлуматлары милјон ил сахлаја билән сәрт диск

Һазырда мәлуматларын сахланылмасы үчүн һәлләр саһәсиндә әсас мүһәндислик фикри өзүндә даһа чох информасија сахлајан мәлуматларын сахланылмасы гурғуларына ҹәмләниб.

Бәс мәлуматларын узунмүддәтли сахланылмасы неҹә? Ади сәрт диск јазылмыш мәлуматлары нечә мүддәт сахлаја биләр? 15 вә ја 20 ил мүмкүндүр, даһа чох мүддәт чәтин ки. Бәс әҝәр тарихи архивләри 100 ил мүддәтинә јазмаг лазымдырса? Бәлкә 1000 вә ја һәтта 1 милјон ил мүддәтинә?

Алманија вә һолландијалы мүһәндисләр групунун тәклиф етдији гәрара әсасән, јени систем бир дәфә јазмаг имканына маликдир, лакин бу јазы милјон ил сахланылаҹаг. Әҝәр мүкәммәл сахлама шәраити јарадылса, бу ҝөстәриҹи милјард ил дә ола биләр. Јени методика мүәллифләринин сөзләринә ҝөрә, лент вә ја сәрт дискә мүасир магнит јазылышы технолоҝијалары кифајәт гәдәр етибарлыдыр вә узун мүддәт мәлуматлары сахламаға иҹазә верир. Бу мүддәтин өмрү магнитләшдирмәнин ҝүҹү вә һаванын температурундан асылыдыр. Биринҹи чох, икинҹи аз оларса, јазы даһа узунмүддәтли олаҹаг./иҹтнеwс
6167 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP