Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
16 Октјабр 2013

Бу ҝүн Дүнја Әрзаг Ҝүнүдүр

Бу ҝүн бејнәлхалг аләмдә Дүнја Әрзаг Ҝүнү гејд едилир
Һәр ил октјабрын 16-сы Дүнја Әрзаг Ҝүнү кими гејд едилир.

СаламНеwс хәбәр верир ки, бу ҝүн 1979-ҹу илдә БМТ-нин Әрзаг вә Кәнд Тәсәррүфаты Тәшкилатынын (ФАО) конфрансында елан едилиб. Мәгсәд әһалинин дүнја әрзаг проблемләри барәдә мәлуматландырылмасы, аҹлыг вә јохсуллугла мүбаризәдә һәмрәјлијин ҝүҹләндирилмәсидир.

Бу ҝүн һәм дә БМТ-нин Әрзаг вә Кәнд Тәсәррүфаты Тәшкилатынын јаранма ҝүнүдүр. БМТ-нин Баш Ассамблејасы 1980-ҹи илдә гәбул етдији хүсуси гәтнамә илә (№ А/РЕС/35/70) Дүнја Әрзаг Ҝүнүнүн һәр ил кечирилмәсини алгышлајыб.

Һәр ил фәргли мөвзулара вә проблемләрә тохунан Дүнја Әрзаг Ҝүнүнүн буилки мөвзусу “Әрзаг тәһлүкәсизлији вә гидаланма үчүн давамлы әрзаг системләри” сечилиб. Әрзағын истеһсалы вә истеһлакы просесинә ҹәлб олунмуш истәнилән просес әрзаг системинин бир һиссәси һесаб олунур. Бура биткинин әкилмәси, јығылмасы, емалы, габлашдырылмасы, нәгли, маркетинги, алынмасы, сахланмасы вә истеһлакы дахилдир. Мәшғулијјәт, малијјә, електрик енержиси вә гидаланма да бу системин һиссәләридир.

Дүнја әһалисинин сајынын 2050-ҹи илдә 9 милјарда чатмасы ҝөзләнилир. Һәр кәс үчүн кифајәт гәдәр гиданын олмасына әмин олмаг үчүн әрзаг системләринин вәзијјәти барәдә дүшүнүлмәсинә еһтијаҹ вар. БМТ һесабламаларына ҝөрә, дүнјада 870 милјон инсан аҹлыгдан әзијјәт чәкир. Кифајәт гәдәр гидаланмама ҹәмијјәтә чох баһа баша ҝәлир вә мүхтәлиф формаларда тәзаһүр едир: "Дүнјада беш јашындан ашағы һәр дөрд ушагдан бири аҹлыгдан әзијјәт чәкир. Бу, о демәкдир ки, кифајәт гәдәр гидаланмајан 165 милјон ушаг һәјат боју там физики вә әгли инкишафдан ҝери галаҹаг. Тәгрибән 2 милјард әһали сағлам һәјат үчүн зәрури олан витамин вә минерал маддәләрин чатышмазлығы илә үзләшиб."
5139 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
02.08.22, 09:32
Ҹәннәт бејәти
Go to TOP