Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
17 Октјабр 2013

“Русијанын бу һадисәдән шоу дүзәлтмәси анлашылмаздыр”

Полковник Елдар Сәмәдов: "Русија телеканалларынын бу һадисәдән шоу дүзәлтмәси анлашылмаздыр”

"Азәрбајҹан Дахили Ишләр Назирлији вә өлкәмизин Русијадакы сәфирлији 25 јашлы Јегор Шербакову гәтлә јетирмәкдә шүбһәли билинән Орхан Зејналовун ҹинајәт ишинин истинтагы илә јахындан марагланыр”. Буну АПА-ја ачыгламасында Азәрбајҹан ДИН-ин Русија Федерасијасындакы нүмајәндәси, полис полковники Елдар Сәмәдов билдириб.

Онун сөзләринә ҝөрә, ҹинајәти төрәтмәкдә тәгсирләндирилән 1982-ҹи ил тәвәллүдлү Азәрбајҹан вәтәндашы Орхан Заһид оғлу Зејналов илкин диндирмә заманы төрәтдији ҹинајәти артыг етираф едиб: "Һазырда истинтаг ҝедир. Орхан Зејналов ону сахлајан һүгуг-мүһафизә органларынын әмәкдашларына төрәтдији ҹинајәти етираф едиб. Онунла үзләшмә кечириләҹәк. Ҹинајәт баш верән заман Јегор Шербаковун јанында рәфигәси олуб. Һәмин гызла Орхан Зејналову үзләшдирәҹәкләр. Онун гәтли ичкили вәзијјәтдә төрәтдији вә диҝәр мәлуматлар һазырда Русија истинтаг органлары тәрәфиндән арашдырылыр”.

Е. Сәмәдов Орхан Зејналовун Азәрбајҹан вәтәндашы олдуғуну, Шәмкир рајонунун Сејфәли кәндиндә гејдијјатда олдуғуну да сөјләјиб: "Гәтлдә тәгсирләндирилән шәхс Азәрбајҹан вәтәндашы олдуғундан, һәм Русијадакы сәфиримиз, һәм дә Азәрбајҹанын Дахили Ишләр Назирлији ҹинајәт ишинин истинтагы илә јахындан марагланыр. Дүнән Москва Баш Полис Идарәсинин рәиси Анатоли Јакунин тәрәфиндән Орхан Зејналовун Азәрбајҹанда да гәтл маддәси илә ахтарышда олмасы барәдә фикирләр сәсләниб. Билдирмәк истәјирәм ки, бу јанлыш мәлуматдыр. Орхан Зејналов Азәрбајҹанда һеч бир маддә илә ахтарышда олмајыб”.

Азәрбајҹан ДИН-ин нүмајәндәси Орхан Зејналовун Русија һүгуг-мүһафизә органлары әмәкдашлары тәрәфиндән сахланылмасы просесини әкс етдирән видеоҝөрүнтүләри дә шәрһ едиб: "Орхан Зејналов төрәтдији әмәли етираф едиб. Онун әмәлинә ҝөрә Москвада минләрлә азәрбајҹанлы һазырда әзијјәт чәкир. Биз истинтагын ҝедиши илә марагланырыг. Әҝәр Орхан Зејналовун бу ҹинајәтдә әмәли сүбута јетирилмәзсә, онда чәкилән видеоҝөрүнтүләрин нүмајиши илә бағлы мәсәләјә мүдахилә етмәк олар. Онун әмәли бүтүн өлкәдә резонанса сәбәб олуб. Гәтлин баш вердији рајонун сакинләри ајаға галхыб. Ајаға галхан сакинләри сакитләшдирмәк лазымдыр”.

Е. Сәмәдов билдириб ки, Русија телеканалларынын бу һадисәдән шоу дүзәлтмәси анлашылмаздыр: "Белә гәтлләр чох баш верир. Ади мәишәт зәмининдә олан гәтлдир. Буну бу дәрәҹәдә телеканалларда тәгдим етмәк, һәр дәгигәдән бир "Азәрбајҹан вәтәндашы Орхан Зејналов тутулуб” хәбәрини вермәк, әлбәттә, баша дүшүлән дејил. Нәјә лазымдыр буну етмәк?! Гәтлдә шүбһәли билинән тутулуб, истинтагы апарылмалыдыр. Амма буну нүмајишкаранә шәкилдә тәкрар-тәкрар ҝөстәрмәјин мәнасыны баша дүшмәк олмур”.

Хатырладаг ки, Русија пајтахтынын Гәрби Бирјулево рајонунда октјабрын 10-да 25 јашлы Јегор Шербаковун гафгазлы шәхс тәрәфиндән гәтлә јетирилмәси јерли сакинләрин етиразына сәбәб олуб. Гатилин тапылмасыны тәләб едән јүзләрлә рус милләтчиси вә "скинһед”ләр Гәрби Бирјулево рајонунда јерләшән "Бирјуза” тиҹарәт мәркәзи вә "Покров” мејвә-тәрәвәз базасына һүҹум едәрәк, тиҹарәт мәркәзиндә вә базарда чалышан Гафгаз вә Орта Асјадан олан мигрантлары өлүмҹүл дөјүбләр. Һадисә јеринә хүсуси тәјинатлы полис дәстәләри јеридилиб. "Скинһед”ләр полисләрә дә мүгавимәт ҝөстәриб. Онлар тиҹарәт мәркәзиндә јерләшән мағазалара, әтрафдакы објектләрә вә автомобилләрә ҹидди зәрәр вурублар. Иғтишаш нәтиҹәсиндә хејли сајда мигрант вә јерли сакин јараланыб.
4551 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
02.08.22, 09:32
Ҹәннәт бејәти
Go to TOP