Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
17 Октјабр 2013

Уҹуз шоу, јохса гәтл? - Русијада нә баш верир?

Русија телеканаллары октјабрын 10-да Јеҝор Сһербаков адлы шәхсин гәтлиндә шүбһәли билинән 25 јашлы азәрбајҹанлы Орхан Зејналовун һәбси илә бағлы видеолары јајымлајыблар.

Полисин вердији мәлумата ҝөрә, Орхан Москва јахынлығындакы Коломна шәһәриндә тутулуб. Хүсуси тәјинатлылара мүгавимәт ҝөстәриб. Амма Москваја ҝәтириләркән гејри-рәсми сөһбәтдә гәтли бојнуна алыб.
Полисин чәкдији видеоларда онун өнҹә үзүгојлу вертолјотун ичиндә апарылмасы, сонра Москваја ҝәтирилмәси вә ардынҹа да һәр кәсин гаршысында үзәриндә ахтарыш апарылмасы вә голлары бурулмуш шәкилдә Дахили Ишләр Назири Серҝеј Колоколтсевин гаршысына чыхарылмасы ҝөстәрилиб.
Колоколстсев Зејналовун үзүнә бахандан сонра ону апарыблар.
Бунун ардынҹа Русијалы назир дејиб ки,
“Москва вә әтрафында 5 ҝүнлүк ҝәрҝинлијә сәбәб олан шәхс тутулуб. Бу бир даһа ҝөстәрир ки, полис әһалинин, ҹәмијјәтин гаршыларына гојдуғу мәгсәдләри һәјата кечирмәјә гадирдир. Бир даһа вурғуламаг истәрдим ки, сакинләримиз тәһлүкәсизлијини тәмин етмәјә һазырыг”.
Русија Истинтаг Комитәсинин назирин јанында дуран рәсми нүмајәндәси Владимир Маркин әлавә едиб ки, “тутулан шәхсин ифадәсиндән асылы олараг истинтаг давам едәҹәк. Әҝәр етираф еләсә, бир мәсәлә, етираф етмәсә, о заман ҹинајәтин шаһидләри илә үзләшдириҹәкләр”.

"УҸУЗ ШОУ?"
“Бу уҹуз шоудан башга бир шеј дејил”. Буну исә елә һәмин бу видео кадрларын јајымландығы интернет ресурсларда фикирләрини бөлүшәнләр вә журналистләр јазыр.
Русија интернет ресурсларында Сһербаковун гәтлә јетирилдији бинанын өнүндәки тәһлүкәсизлик камерасындан јајымланан ҝөрүнтүләрин монтаж олмасыны иддиа едән видеолар јајымланыр.
Русијадан Сијаси шәрһчи Серҝеи Соколов јазыр ки, Сһербаковун гәтлиндә шүбһәли билинәнин ПР мәгсәдли вертолјотла Москваја ҝәтирән, камера гаршысында дөјмәкдән чәкинмәјән Дахили Ишләр Назирлијинин әмәкдашлары бунунла әслиндә Бирјулово базасы әтрафында баш верәнләрин унудулаҹағына үмид едирләр.

"ӘСЛ ҺӘДӘФ БАЗАРЫ ӘЛӘ КЕЧИРМӘКДИР"
Соколовун фикринҹә, Русија полиси вә Москва мери Серҝеи Собјанинин бир мәгсәди вар – “рәһбәрлик москвалылары дүшүнүр” шоусуну јаратмагла диггәти әсас мәсәләдән јајындырмаг. Әслиндә исә, онлар баш вермиш гәтлдән, јерли сакинләрин кортәбии һиддәти вә милләтчи-шовинистләрин тәзјигиндән мәһарәтлә истифадә едәрәк Покровскаја базарыны әлә кечирмәк истәјирләр.
Покровскаја базары Русија пајтахтынын тәрәвәз еһтијаҹынын 60 фаизини өдәјир. Иллик рәсми дөвријјәси 1 милјард доллардан чохдур. 2 дәмирјол хәтти вә даирәви јолун үстүндә јерләшдијиндән стратежи әһәмијјәти вар. Бурада миндән чох уҹуз ишчи гүввәси – мигрантлар чалышыр.
Октјабрын 16-да базарда чалышан јүзләрлә ишчи тәрәвәз базасынын өнүндә өолисә гаршы етираз аксијасы кечириб. Бу дәфә онлар бағланмыш базадакы малларыны чыхармаг истәјирләр. Јајылан мәлуматлара ҝөрә, базарда 1500 контејнер тәрәвәз галыб вә бу үздән јаранан гытлыг нәтиҹәсиндә артыг индидән Москва базарларында гијмәтләр артмаға башлајыб.

БАЗАР САҺИБЛӘРИНИ НИЈӘ СЫХЫШДЫРЫРЛАР?
Соколовун фикринҹә, инди базарда јохламаларын апарылмасы вә мер Собјанинин артыг индидән буранын бир даһа ачыглмајаҹағыны ишарә вурмасы тәсадүфи дејил. Чох ҝүман ки, базары вахты илә кечмиш мер Јури Лузһковун һимајә етдији иш адамлары Дағыстанлы Ибраһим вә Алисһаба Һаҹыјевләрин әлләриндән алмаг истәјирләр. Бир нечә ил әввәл ејни гајда илә Телман Зејналов да Черкизов базарыны итирмишди. Покровскаја базарынын кимин әлинә кечәҹәји исә бир нечә ил сонра ортаја чыхаҹаг.
Русијада Һаҹыјев гардашларына “дајдајлыг” еләдији иддиа едилән ДИН вә ФСБ-дәки бир сыра рәсмиләр, о ҹүмләдән рајонун полис рәиси Ҝеннади Каверин ишдән чыхарылыб. Базар ертәси базарда рејдләр заманы тутулан 1200 мигрантдан 200-нүн сәнәдләринин гајдасында олмадығы вә депортасија едиләҹәји ачыгланыб.

МИГРАНТЛАРА ГАРШЫ ҺҮҸУМЛАР ДАЛҒАСЫ,
1 НӘФӘР ӨЛДҮРҮЛҮБ
Москваны бир сыра јерләриндә ултра-сағчыларын ҝәлмәләрә гаршы чыхышлары вә һүҹумлары да давам едир. 13 октјабрда Бирјулово базасына илк һүҹумда һәбс едилән 276 нәфәрдән 3-нә гаршы иттиһам ирәли сүрүлүб. Октјабрын 15-и ахшам исә Пражскаја метросу чыхышында скинһедләрин “Гурбан бајрамына гаршы” аксијасы олуб вә ОМОН 50 нәфәри сахлајыб, сонрадан бурахыблар.
Октјабрын 15-и ахшам Бирјулово рајону әразисиндә чохсајлы бычаг зәрбәләри илә өлдүрүлән Өзбәкистан вәтәндашынын мејити тапылыб.

АМНЕСТЈ ИНТЕРНАТИОНАЛ НАРАҺАТДЫР
Амнестј Интернатионал тәшкилаты милыәтчиләрин Покровскаја базарына һүҹуму вә таланларыны, ҝәлмәләрә гаршы зоракылыглары вә полисин сонра мигрант овуна чыхмағындан нараһатлығыны билдириб.
Јајылан бәјанатда дејилир ки, бүтүн бу баш верәнләр мигрантлара гаршы дискриминасија вә ганунсузлугдур.
Тәшкилатын Русија үзрә нүмајәндәси Денис Кривосһеев дејир ки, рејдләр вә сонракы һәбсләр шоу характери дашыјыр. Һүгуг-мүһафизә органлары ҝәлмәләрә гаршы ксенофоб вә милләтчи һүҹумлара гаршы ејни диггәти ҝөстәрмир вә унудур. Амнестј-Интернатионал тәшкилатынын фикринҹә, Москвада бу ҹүр шовинист чыхышларын артмасынын бир сәбәби дә өтән ај кечирилән Мер сечкиләриндә һәм игтидарын намизәди Серҝеј Собјанин, һәм дә она мүхалиф олан Алехеи Навалнјнын сечки кампанијасы ны ҝәлмәләрә гаршы милләтчи чағырышлар үзәриндә гурмасыдыр”.

ГӘРБ МӘТБУАТЫ - ДУРУМУ МЕР СЕЧКИЛӘРИ ҜӘРҜИНЛӘШДИРИБ
Нју-Јорк Тајмс јазары Масһа Ҝессен өтән ај кечирилән сечкидә һәр ики намизәдин ҝәлмәләрә гаршы чыхышларына диггәт чәкир. Јазыр ки, һәм игтидар, һәм дә мүхалифәтдәки бәзи груплар Москванын бир чох проблемләрини – коррупсијадан тутмуш, ҹинајәткарлыға гәдәр чох шеји мигрантларын үзәринә јыхмаға чалышырлар. Бахмајараг ки, рәсми Статистикаја ҝөрә Русијада төрәдилән ҹинајәтләрин анҹаг 3 фаизи ҝәлмәләрин пајына дүшүр.

КИЛСӘ ҜӘЛМӘЛӘРӘ ГАРШЫ ДРУЖИНАЛАР ЈАРАТМАҒА ЧАҒЫРЫР
Вашингтон Пост гәзетинин јазары Wилл Енҝлунд да буҝүнкү јазысында баш верәнләри Русијада милләтчилијин түғјан етмәси кими гијмәтләндирир. Гәзет јазыр ки, Москва мери Собјаноин ачыгҹа бәјан едир ки, шәһәрләриндә Америка олдуғу кими ҝәлмәләрин компакт јашадығы Ҹһинатоwн-лар, шәһәрчикләрин јаранмасына ҝөз јуммајаҹаглар.
Вашингтон посту наһарат едән башга бир мәгамса, Русијада милләтчиләрин өзләринин халг дружиналары јаратмагла ҝәлмәләри јохламаг ҹәһдләридир.
Русија Православ Килсәси дә октјабрын 15-дә бу ҹүр көнүллү груплары јаратмаға вә ганунсуз иммигрантлары јохламаға чағырмышды./азадлиградиосу/
5273 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
02.08.22, 09:32
Ҹәннәт бејәти
Go to TOP