Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
02 Сентјабр 2019

Шоссејә 12 дөјүш тәјјарәси енди

Русија Силаһлы Гүввәләринин Мәркәз һәрби даирәсиндә кечирилән мадди-техники тәҹһизат бөлмәләринин тәлимләри чәрчивәсиндә 12 Су-34 дөјүш тәјјарәси вә 2 Ан-26 нәглијјат тәјјарәси Татарыстанда Авропа илә Чини бирләшдирән шосе јолуна ениб.

Мүдафиә Назирлији билдирир ки, ири автомаҝистраллар лајиһәләндириләндә орада дөјүш вә нәглијјат тәјјарәләринин енмәси үчүн саһәләр дә нәзәрә алыныр. “Татарыстандакы белә саһәләрдән бириндә сәһра аеродрому тәшкил едилиб, орада јанаҹаг-сүрткү материалларынын анбары, һабелә диҝәр зәрури инфраструктур јарадылыб. Бу да учуш апаратларынын енмәсинә вә учуша һазырланмасына имкан верир”,-мәлуматда дејилир.

Тәлимләрин ҝедишиндә илк дәфә перспектив АТЗ-20 јанаҹагдолдураны да сынагдан кечирилиб. Бу техника дәгигәдә 1.2 тон јанаҹаг вурур вә тәјјарәни 5 дәгигәдән дә аз мүддәтдә јанаҹагла там долдурмаға имкан верир.
700 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP