Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
09 Декабр 2019

Шәкәрли диабет хәстәләри үчүн ТӘБИИ ДӘРМАН

Шәкәрли диабетдән әзијјәт чәкәнләр даим ганда шәкәрин сәвијјәсинә нәзарәт етмәлидир. Бу ишдә хәстәјә хүсуси дәрман препаратларынын гәбулу, пәһриз вә физики активлик көмәк едир.

Бәзи тәбии васитәләр дә ганда шәкәрин сәвијјәсини ашағы салмаға көмәк едир. Ән ҝүҹлү белә васитә ади дарчындыр.

Плант Фоодс фор Һуман Нутритион журналы билдирир ки, елми арашдырмаларын нәтиҹәләринә ҝөрә дарчын карбоһидратларын организмдә парчаланмасыны ләнҝидир вә бунунла да ганда шәкәрин сәвијјәсини ашағы салмаға јардым едир.

Билдијиниз кими, шәкәр (глүкоза) бәдәндә мәһз карбоһидратларын парчаланмасы нәтиҹәсиндә әмәлә ҝәлир. Глүкоза чох ваҹиб маддәдир, организмин әсас енержи мәнбәјидир. Лакин 2-ҹи тип диабет хәстәләриндә глүкоза организмин һүҹејрәләринә дахил едә билмир вә ганда јығылмаға башлајыр ки, бу да чох ағыр позулмаларын инкишафына (үрәк-дамар системи, бөјрәк хәстәликләри, инсулт, корлуг вә с.) сәбәб ола биләр.

Мүтәхәссисләр шәкәрли диабетдән әзијјәт чәкәнләрә гидаланмаја мүнтәзәм олараг дарчыны дахил етмәји төвсијә едирләр. Дарчыны сүд мәһсулларына, јемәкләрә әлавә етмәк олар./саҝламолун/
1089 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
01.02.21, 10:00
Портағал
Go to TOP