Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
21 Октјабр 2020

БМТ: Өлүм Јәмәндә 360 мин ушағы тәһдид едир

БМТ-нин мәтбуат катиби билдириб ки, Јәмәндә 2 милјон ушаг гида чатышмамазлығы илә үзләшдији үчүн дәрмана еһтијаҹы вардыр вә онлардан 360 мин нәфәри өлүм тәһлүкәси илә үз-үзәдир.
“ИСНА”-нын вердији хәбәрә ҝөрә, БМТ-нин мәтбуат катифи Стефан Дужаррик мәтбуат конфрансында вурғулајыб: “Јәмәндә 20 милјон инсан гида чатышмамазлығындан әзијјәт чәкир.”
С. Дужаррик әлавә едиб: “БМТ ҹари илин сонларында Јәмәндә даһа 26 һуманитар програмы дајандырмаг, јахуд азалтмаг истәјир. Бунун сәбәби кифајәт гәдәр малијјә јардымынын олмамасыдыр. Малијјә дәстәјинин олмамасы Јәмәндә һуманитар әмәлијјатлары ифлиҹ вәзијјәтинә салыб. Фактики олараг БМТ-нин 41 програмы арасындан 16-сы ја дајандырылмыш, ја да азалдылмышдыр.”
Мәтбуат катиби бир даһа 360 мин ушағын өлүмлә үзләшдијини вурғулајараг малијјә дәстәји верән тәрәфләрдән өз өһдәликләринә әмәл етмәсини вә дәстәкләрини артырмаларыны истәјиб.
436 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP