Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
14 Нојабр 2020

Шуша дөјүшләриндә шәһид олан 6 һәрбчимиз тәһвил алынды

Азәрбајҹанын Республикасынын Дағлыг Гарабағ бөлҝәсиндә дислокасија олунан Русија сүлһмәрамлы гүввәләринин васитәчилији вә иштиракы илә Шуша шәһәри әтрафындакы дөјүш мејданында һәлак олан һәрби гуллугчуларын бир нечәсинин ҹәсәдинин топланылмасы һәјата кечирилиб.

Бу барәдә Азәрбајҹан Мүдафиә Назирлијиндән мәлумат верилиб.

Бу һуманитар аксија чәрчивәсиндә Ермәнистан силаһлы гүввәләринин һәрби гуллугчуларынын ҹәсәдләри топланараг Ермәнистан тәрәфинә тәһвил верилиб.

Һәмчинин, аксија чәрчивәсиндә Шуша шәһәри әтрафында ҝедән дөјүшләрдә шәһид олан Азәрбајҹан Ордусунун алты һәрби гуллугчусунун ҹәсәди тәһвил алыныб.

Һуманитар аксија Азәрбајҹан Республикасы Президентинин, Ермәнистан Республикасы Баш назиринин вә Русија Федерасијасы Президентинин 10 нојабр 2020-ҹи ил тарихли Бәјанатынын сәккизинҹи бәндинә ујғун олараг һәјата кечирилиб.
542 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP