Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
28 Декабр 2021

Гасим Сүлејмани: Имам Заман (әҹ) зүһур едәндә она илк гошулан Азәрбајҹан әһалиси олаҹаг

Шәһид Гасим Сүлејманинин шәхсијјәтинин мүхтәлиф аспектләринин танынмасы чох илләр чәкәҹәк. Һаҹы Гасим СЕПАҺ-ын Гүдс Гүввәләриндә олдуғу вахтдан мүсәлман милләтләрин һәмрәјлијинә чох уҹа үфүгдән бахмышдыр вә бу јолда бөјүк аддымлар атмышдыр.

Мүгавимәт ҹәбһәсинин командири, ҝенерал-лејтенант Гасим Сүлејманинин көмәкчиси вә јахын силаһдашы Мәһәммәдреза Әсәдбејҝи Һаҹы Гасимин Гафгаз бөлҝәсинин ҹаванларына вә мүсәлманларына бахышы һагда хатирәләрини пајлашыб.

Тәбризин “Сәһәнд” телевизија каналынын “Иранын-Ҹаны” хүсуси верлишинин гонағы олан М. Әсәдбејҝи дејиб:
Һаҹы Гасим белә инанырды ки, Гафгазын ҹаванлары вә мөминләри һәзрәт Имам Заманын (әҹ) илк көмәкчиләри олаҹагдыр. О, бу мәсәләјә там етигад бәсләјирди. Бир дәфә она дедим: - Сизин дедијиниз бу сөз чох ағыр вә бөјүкдүр. Бу сөзүнүзә сүбутунуз, истинадыныз вармы? Деди: - Бәли, мән мүталиә етмишәм вә билирәм, Имам Заман (әҹ) зүһур етдикдә она илк гошуланлар Азәрбајҹан әһалиси олаҹаг.

М. Әсәдбејҝи хатирәләринин давамында дејиб: Һаҹы Гасим даим тапшырыг вериб дејирди: “Азәрбајҹанын ҹаванлары вә халгы Али-Мәһәммәдин кимсәсиз галмыш давамчыларыдыр. Онлары өз кимликләринә гајтармаг лазымдыр.”

Һаҹы Гасимин бу сөзүнүн сәбәби о иди ки, Азәрбајҹанын шиә халгынын кимлији рус чарлығы вә коммунист режими дөврүндә тапдалынмышды вә 70 иллик коммунист режими дөврүндә онларын кимлијини дәјишмәјә тәлаш етмишдиләр.

Гафгаз мүсәлманларынын ислами кимликләринин гајтарылмасы үчүн атылмыш аддымларын нәтиҹәси өзүнү Ермәнистан-Азәрбајҹан мүһарибәсиндә ҝөстәрди. Белә ки, Азәрбајҹан ордусунунун әсас һиссәсини мөмин, инанҹлы шиә ҹаванлар тәшкл едирди. Бу дөјүшдә әсас ролу һәмин мөмин ҹаванлар ифа етдиләр. Бахмајараг ки, бу мөвзу Азәрбајҹан КИВ-ләри тәрәфиндән ҝөрмәмәзлијә вурулду.
3004 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP