Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
01 Феврал 2021

Портағал

Ситрус мејвәләри сојуг гыш фәслинин енержи мәнбәји һесаб едилир. Бунлардан бири дә портағалдыр. Онун ләти, сују, һәтта габығы белә чох фајдалыдыр. Бир чох инсан даһа чох портағалын мејвәсинә диггәт јетирир вә сојдугдан сонра габығыны атыр. Лакин онун габығы да чох фајдалыдыр. Портағал габығыны сојаркән һисс етдијимиз о еҹазкар арома әтири дәри хәрчәнҝинин гаршысыны алыр.


1. Портағаллы су

Индијә гәдәр бир чохларымыз лимонлу сују һазырлајыб. Бәс портағаллы су? Портағалы дилимләрә бөлүб чајыныза вә ја сујунуза әлавә едиб ичә биләрсиниз.

2. Портағал чајы

Бәзи мејвәләрдә олдуғу кими, портағалын да чајыны һазырламаг мүмкүндүр. 4 дилим портағал, 3-4 әдәд михәк(гурудулмуш гәрәнфил ләчәји), 1 чај гашығы сары көкү 2 стәкан суја гатын вә гајнадын. Бундан сонра 1 чај гашығы дарчын әлавә един вә дәмләјин.

3. Портағал габығы

Портағал габығындан бир чох јемәкләрдә истифадә едә биләриниз. Даһа чох дәниз мәһсуллары, тојуг, хүсусилә зејтун јағы илә һазырланан салатларда истифадә едилир. Ширнијјатларынызы бәзәмәк үчүн дә портағал габығыны кичик формада доғрајыб үзәринә әлавә едә биләрсиниз.

4. Портағал аромасы

Портағал дилимләрини гурудуб онлардан бәзәк әшјалары дүзәлдә јахуд да отағыныз үчүн ҝөзәл арома әтири јарада биләрсиниз. Бунун үчүн михәк(гурудулмуш гәрәнфил ләчәјини) портағалын үзәринә сыра илә дүзүн. Отагда бир јерә гојун. Бир мүддәт сонра еви хошаҝәлән арома әтири бүрүјүәҹәк.

5. Портағалдан һазырланан буз кублары

Јени сыхылмыш портағал сују илә буз кублары дүзәлдиб чајыныза јахуд да сујунуза әлавә едә биләрсиниз. Бу ичәҹәјиниз мајенин ләззәтини артырымагла јанашы, ону Ҹ витамини илә дә зәнҝинләшдирәҹәк.
426 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP