Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
01 Март 2021

Русија јеҝанә өлкәдир ки, АБШ-ы мәһв едә биләр - НИ

Нијјәтиндән асылы олмајараг, Русија Америка үчүн ваҹиб өлкә олараг галыр. Русија дүнјада јеҝанә өлкәдир ки, Бирләшмиш Штатлары физики ҹәһәтдән мәһв едә биләр. Тәбии ки, бу, Русијанын өзүнүн дә мәһви илә нәтиҹәләнәҹәк.

Бу барәдә АБШ-ын "Нәшнл Интерест" нәшри мәгалә дәрҹ едиб.

Нәшр јазыр ки, Русијанын үзләшдији игтисади мәһдудијјәтләр, етибарлы мүттәфигләрин олмамасы вә демографик проблемләр Владимир Путинин вә мәсләһәтчиләринин АБШ-ла рәгабәтин "чох баһалы" олдуғуну анламагларыны тәмин едир. Совет Иттифагындан фәргли олараг, Русијанын нә идеолоҝијасы вар, нә дә гаты дүшмәнләрин олмасыны тәләб едән иҹтимаи шөвгү:

"Башга сөзлә, Бирләшмиш Штатларла Русија арасында мүнасибәтләрин ҝәләҹәји Американын сечимидир вә бу, Бајден Администрасијасынын өз фундаментал марагларыны мүәјјәнләшдирмәсиндән асылы олаҹаг".

Мәгаләдә билдирилир ки, әҝәр Бирләшмиш Штатлар данылмаз һеҝемонлугдан башга һеч нәјә разылашмырса, Русија, шүбһәсиз ки, онлара мејдан охумаға һазыр олан ҹидди манеә ролуну ојнајаҹаг.
988 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP