Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
08 Мај 2021

АБШ бизә буна һазыр олдуғуну деди - Теһран

АБШ бизә өлкәмизә тәтбиг олунан гејри-гануни санксијаларын әксәријјәтини ләғв етмәјә һазыр олдуғуну билдирди.

Бу ачыглама илә Иран нүмајәндә һејәтинин рәһбәри, хариҹи ишләр назиринин мүавини Аббас Әракчы чыхыш едиб.

"Америкалылар бизә нүвә анлашмасына гајытмаг барәдә ҹидди дүшүндүкләрини дедиләр. Анҹаг АБШ-ын санксијаларын әксәријјәтини арадан галдырмасы бизим үчүн јетәрли дејил. Вјана данышыгларында истәкләримиз јеринә јетириләнә гәдәр давам едәҹәјик", - Әракчы вурғулајыб.

Гејд едәк ки, даһа өнҹә Әракчы ачыгламасында АБШ-ын енержи, банклар вә лиманлара тәтбиг етдији санксијалары ләғв етмәси барәдә разылашдыгларыны бәјан едиб.
615 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
23.07.21, 16:16
Гәдир Хум
Go to TOP