Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
20 Мај 2021

Јәмәнли експерт: Јәмән Фәләстинә дөјүшчү ҝөндәрир

Сәлим Мүнтәсәр: “Фәләстинә дөјүшчү ҝөндәрмәк чохдан планлашдырылмышды, лакин террорчуларын Мәҹсидүл-Әгса вә Фәләстинә һүҹумуна диггәт етмәклә, бу иш тезләшдирилди вә артыг јәмәнли мүбаризләрин Фәләстинә ҝөндәрилмә просеси башлајыб.”

Јәмәнли експерт Сәлим Мүнтәсәр “СНН” Хәбәр Аҝентлијинә вердији мүсаһибәсиндә дејиб: “Һал-һазырда сионистләрин ишғал едилмиш Фәләстиндә, хүсусилә дә Гәззәдә гардашларымыза гаршы ганлы һүҹумларына диггәт етмәклә јәмәнлиләр шөвглә Фәләстинә ҝедәҹәкләр вә сионистләрлә ән сәрт ҹаваб верәҹәкләр, мүгәддәсләримизи азад едәҹәкләр, јер үзүнү онларын шәриндән хилас едәҹәкләр. Әбдүлмәлик бин Бәдрәддин әл-Һуси чохдан иди ки, он минләрлә маһир дөјүшчүнү ишғал едилмиш Фәләстинә ҝөндәрмәји планлашдырырды. Амма буҝүн террорчуларын Мәсҹидүл-Әгсаја, үмумијјәтлә Фәләстинә һүҹумуна диггәт етмәклә јәмәнли мүбаризләри Фәләстинә езам едилмәси артыг башламышдыр. Тезликлә орада ҝүҹ балансы фәләстинлиләрин хејринә дәјишәҹәк вә сионистләр јәмәнли мүбаризләрлә һәгиги дөјүшүн тамыны дадаҹаглар. Бу мүбаризләр о кәсләрдир ки, гәрб суперҝүҹләринин ән мүасир силаһлары онларын ирадәси гаршысында баш әјди, онларын ирәлиләјишинә вә гәләбәсинә мане ола билмәди.”

Експерт мүсаһибәсинин давамында дејиб: “Әнсаруллаһ Һәрәкаты вә Јәмән рәһбәрлији Фәләстиндә ахыдылан ҝүнаһсыз ганларын гаршыснда бундан артыг дөзүм ҝөстәрмәјәҹәк вә гәрара алмышдыр ки, јүксәк һәрби һазырлыглы онларла силаһлы бригаданы Фәләстинә ҝөндәрсин. Шәһадәттәләб әһвал-руһијјәли бу мүҹаһидләр һәјаты сионистләр үчүн ҹәһәннәмә дөндәрәҹәк. Террорчуларын бүтүн әрәб вә Ислам өлкәләриндән говулаҹағы ҝүнәдәк онларын гәзәби сојумајаҹаг.”

Стратежи мәсәләләр үзрә експерт һал-һазырда Фәләстиндә баш верән һадисәләри гәрб вә онун әрәб өлкәләриндә көләләринин гәсдән ҝизләтмәјә сәј етдији реаллыг адландырараг дејиб: “Халис Мәһәммәд (с) дининин нүмајәндәси тәкҹә Иран Ислам Республикасы вә онун мүттәфигләридир. Онлар динин, мүгәддәсләрин, Ислам шәһидләринин иззәт вә ганынын горујуҹусудур. Фәләстинлиләри Тәл-Әвиви даш әвәзинә, ракетлә вурмаға тәшвиг едән, сионист дүшмәнләр гаршысында Фәләстин мүгавимәтини һәрби силаһла тәҹһиз едән вә ҝүҹләндирән Вилајәти-Фәгиһ һөкумәти олду. Һалбуки, әрәб дөвләтләри “әсрин сазиши” планы илә Мәсҹидүл-Әгсаны АБШ-ын сабиг президенти Доналд Трампа вә сионист режиминин баш назири Бенјамин Нетанјаһуја сатмаг истәјирдиләр.
СЕПАҺ-ын Гүдс Гүввәләринин командири Һаҹы Гасим Сүлејмани Ислам торпагларында Исламын вә мүгәддәс мәканларын уҹалығы үчүн руһуну вә ҹаныны гурбан верәрәкән Бирләшмиш Әрәб Әмирликләри, Бәһрејн вә Әрәбистан Исламы мәһв етмәк вә мүсәлманларын ганыны ахытмаг үчүн сионист режими илә анлашмада вә план ҹызмагда иди. Сионистләр Фәләстини бомбалајаркән, Әрәбистан-сионист коалисијасынын гырыҹылары Јәмәни бомбалајырды.”

Експерт даһа сонра дејиб: “Бу реаллыглары ҝөрмәјән мүсәлман, өз мүсәлманлығына шүбһә етмәлидир. Билмәк лазымдыр ки, Фарс көрфәзинин ҹәнуб режимләри мүсәлманлары гәтлә јетирир, онлара гаршы мәкирли планлар һәјата кечирир, Исламы мәһв етмәјә чалышырлар. Бүтүн бу ишләр гәрб империализминин вә гәрб өлкәләринин пајтахтларында јерләшән сионист групларын әввәлҹәдән ҹызылмыш планлары әсасында һәјата кечир.
Əҝәр Аллаһын рәсулунун (с) әзиз гызы Зәһранын (ә) сүлаләсинин өвладлары олмасајды, Гүдү Ҝүнү виран вә мүсәлманлар пәракәндә олмушду. Чүнки бизим мүасир тарихимизин ән бөјүк рәһбәри Имам Хаменеи вә диҝәр ики бөјүкләримиз: Сејид Һәсән Нәсруллаһ вә Әбдүдлмәлик бин Бәдрәддин әл-Һуси Ислам үммәтинин әминлик гапысы, мүгәддәсләри, Ислам шәһидләринин иззәт вә ганыны горумагда дүшмәнләр гаршысында бөјүк дивардыр.”
1514 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP