Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
22 Мај 2021

Исмајыл Һәнијјә: Иран мадди вә силаһ дәстәјини биздән әсирҝәмәди

Исмајыл Һәнијјә вә диҝәр мүгавимәт груплары ҝөстәрдији мәнәви, мадди вә силаһ дәстәјинә ҝөрә Ирана тәшәккүрләрини билдирибләр.

Фәләстинин Азадлығы Уғрунда Ислами Мүгавимәт Һәрәкатынын (ҺӘМАС) Сијаси Офисинин рәһбәри Исмајыл Һәнијјә бу ҝүн (ҹүмә) гондарма Исраил режими үзәриндә гәләбә мүнасибәтилә чыхышында Фәләстин халгынын Гүдсү вә Мәсҹидүл-Әгсаны мүдафиәјә галхдығыны вә он минләрлә фәләстинлинин Мәсҹидүл-Әгсаја ахышдығыны дејиб.

ҺӘМАС лидери Ислам үммәтинин мүбаризә тарихиндә јени мәрһәләнин башландығыны вурғулајараг дејиб: “Бизим гаршымызда јени үфүг ачылмышдыр вә үммәтин мүбаризә тарихиндә мәркәзи Фәләстин, Гүдс вә Мәсҹидүл-Әгса олмагла јени мәрһәлә јаранмышдыр. Бу мәрһәләдә наил олдуғумуз гәләбә халгын мүҹаһидлијинин һасили вә илаһи бир зәфәр иди.”

Исмајыл Һәнијјә даһа сонра дејиб: “Халгын, үммәтин вә дүнјанын азад инсанларынын гәлбинә шадлыг вә севинҹ ҝәтирдик, онлар Бејтүл-мүгәддәсдә, онун әтрафында вә Гәззәдә гәһрәманлыг вә мүгавимәт ҝөрдүләр. Инди үммәтин өвладлары гәләбә вә Фәләстин халгынын әтрафында топлашыб.”

ҺӘМАС лидери чыхышынын диҝәр һиссәсиндә бир даһа вурғулајыб ки, Фәләстинин азад олмасы вә көчкүнләрин гајытмасы үчүн ән гыса јол јалныз мүгавимәт јолудур. Мүгавимәт әсрин сөвдәләшмәси, фәләстинли көчкүнләрин даими мәскунлашмасы вә диҝәр бу кими сазишләри накам гојду.
Һәнијјә дејиб: “Лазым билирик ки, Иран Ислам Республикасына тәшәккүр едәк. Иран Гәззәдә мүгавимәти мадди, силаһ вә стратежи ҹәһәтдән дәстәкләмәк үчүн һеч бир сәјини әсирҝәмәди. Мисир, Гәтәр вә БМТ-јә дә миннәтдарлығымызы билдиририк.”

Һабелә, Фәләстинин диҝәр мүгавимәт груплары да Иранын дәстәјини јүксәк дәјәрләндирибләр. О ҹүмләдән “Сәраја әл-Гудс” мүгавимәт һәрәкатынын сөзчүсү Әбу Һәмзә дејиб: “Иран вә мүгавимәт меһвәринин Фәләстин халгына дәстәјини јүксәк дәјәрләндиририк вә онлара дејирик ки, сиз бу гәләбәдә бизимлә шәриксиниз. Биз һәмишә “һазыр ол” вәзијјәтиндәјик вә ҝөзләримиз бүтүн ҹәбһәләрдә дүшмәни нәзарәт алтында сахлајыр.”
1187 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP