Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
05 Ијун 2021

Гураглыг илиндә Имам Садигдән (ә) дини вә әхлаги бир дәрс

Артыг нечә ил иди ки, јетәринҹә јағыш јағмырды. Она ҝөрә дә Мәдинәдә буғда гытлығы јаранмышды. Һәр ҝүн өтдүкҹә буғда азалыр вә сатыҹылар гијмәти галдырырдылар. Бу мәсәлә сәрвәтли тәбәгә үчүн о гәдәр чәтинлик јаратмырды. Чүнки онлар бир иллик азугәләрини бирдәфәјә алыб, анбарлара јығмышдылар. Анҹаг јохсул тәбәгә бундан чох әзијјәт чәкирди. Онлар ҝүндәлик еһтијаҹларыны базардан алмаг мәҹбуријјәтиндә галмышдылар.
Бир ҝүн Имам Садиг (ә) Мәдинә күчәләринин бириндән кечирди. Һәзрәт чөрәк нөвбәсинә дајанмыш адамлары ҝөрдү. Имам (ә) бу сәһнәдән чох нараһат олду. Евинә гајытдыгда хидмәтчисинә деди: “Бу ил евдә нә гәдәр буғдамыз вар?”

Хидмәтчи елә билди етди ки, гураглыг олдуғу үчүн Имам (ә) аиләсинин иллик азугәси вә чөрәјинә ҝөрә нараһатдыр. Она ҝөрә дә севинҹлә деди: - Нараһат олмајын, еј Пејғәмбәрин өвлады! Анбарда бир нечә ајлыг буғдамыз вардыр.
İмам (ә) бујурду: -Апар онлары базарда сат. Бизим анбарда буғда ола-ола, јохсул ҹамаатын чәтинлик вә әзијјәт дүшмәји јахшы дејил.

Хидмәтчи тәәҹҹүблә деди: - Мәним мөвлам, ахы Мәдинәдә буғда тапылмыр. Әҝәр бунлары сатсам, сонра өзүмүз үчүн буғда алмаг чәтин олар вә даһа баһа гијмәтә алмалы оларыг.

Имам (ә) бујурду: “Дедијим иши ет. Бундан сонра биз дә Мәдинәнин јохсуллары кими ҝүндәлик олараг базардан јары буғда, јары арпа илә бишмиш чөрәк алаг. Чүнки мәним евимин чөрәји илә халгын ишләтдији чөрәк арасында һеч бир фәрг олмамалыдыр. Мән бу иши Аллаһын разылығыны газанмаг үчүн едирәм.
1672 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP