Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
14 Ијул 2021

Јәһја Сәрии: 72 саат әрзиндә тәкфирчиләри мәһв етдик

Јәмән Силаһлы Гүввәләри вә халг комитәләринин мәтбуат катиби Бејда әјаләтиндә Әрәбистанын мүттәфиги олан Әл-Гаидә террор групуна гаршы “Ашкар гәләбә” әмәлијјаты барәдә ачыглама вериб.

“Әл-Мәсирә” телевизија каналынын вердији хәбәрә ҝөрә, Ј. Сәрии дејиб: “ИШИД вә Әл-Гаидә террор групларынын Әрәбистанын дәстәји илә Бејда әјаләтиндә һәјата кечирдикләри тәҹавүзләрә гаршы “Ән-Нәсрул-мубин” (Ашкар гәләбә) әмәлијјаты кечирилди. Бу әмәлијјатда дүшмәнин ишғал етдији бүтүн әразиләр ҝери алынды, Заһир вә Сомиә шәһәрләри азад едилди.”

Јәмән Силаһлы Гүввәләринин вә халг комитәләринин сөзчүсү вурғулајыб: “Һәмин әмәлијјатда јүзләрлә тәкфирчи мәһв едилди вә ја јараланды, чохлу сајда силаһ-сурсат гәнимәт олараг ҝөтүрүлдү.”
Ј. Сәрии ачыгламасынын давамында дејиб: “Орду гүввәләри вә халг комитәләри ҹәми 72 саат әрзиндә Ән-Нәсрул-мубин әмәлијјатыны тамамладылар.”

Ҝенерал Сәрии Америка вә тәҹавүзкар коалисија гүввәләринин командирләри илә ИШИД вә Әл-Гаидә террор груплары арасында әлагәләрин олдуғуна тәкид едиб вә онларын бу террорчулара дәстәк истигамәтиндә Јәмән ордусу вә халг комитәләринә гаршы онларла һава һүҹуму һәјата кечирдијини билдириб.

Ј. Сәрии гејд едиб ки, коалисија гүввәләри өз тәҹавүзүнү дајандырана, Јәмән торпагларынын дүшмән ишғалындан азад олунана вә мүһасирәнин там арадан галхмасына кими һәрби әмәлијјатларымыз давам едәҹәк.
Јәмән ордусу вә халг комитәләри јахын ҝүнләрдә бу әмәлијјата аид ҝөрүнтү вә деталлары јајаҹагларыны билдириб.
1527 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP