Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
07 Сентјабр 2021

Иран хариҹи ишләр назири: Бөлҝә өлкәләри илә данышыглары принсип һесаб едирик

Бу ҝүн (базар ертәси) Иран хариҹи ишләр назири Һүсејн Әмир Абдуллаһијан хариҹи өлкәләрин Теһранда сәфирләри, нүмајәндәликләринин башчылары, һабелә бејнәлхалг тәшкилатларын рәһбәрләринин иштиракы илә илк иҹласыны кечириб.
Хариҹи ишләр назири бу ҝөрүшдә Иран Ислам Республикасынын јени һөкумәтинин хариҹи сијасәтини вә әсас приоритетләрини ачыглајыб.

О, јени һөкумәтин баланслашдырылмыш, фәал, динамик вә мүдрик хариҹи сијасәт јүрүдәҹәјинә тәкид едәрәк дејиб: “Биз бу исмарышы бүтүн дүнјаја чатдырмаг истәјирик ки, хариҹи сијасәтимиз таразлыг принсипи үзәриндә олаҹаг. Бу әсасла, бизим приоритетләримиздән бири дә гоншуларымыздыр. Биз бу гоншулуг приоритетимиздә һеч бир истиснаја јол вермәјәҹәјик.”

Һ. Ә. Абдуллаһијан ачыгламасынын давамында Асија гитәсинә бахышы да диҝәр приоритетләрдән сајараг дејиб: “Асија гитәси 21-ҹи әсрдә уникал хүсусијјәтә саһибдир, јени игтисади ҝүҹләрин ортаја чыхмасы, Асија вә дүнја үчүн јени имканлар јаратмышдыр.

Гоншуларымыз арасында вә Асија гитәсиндә бизим чохлу достларымыз вә мүттәфигләримиз вардыр. Хариҹи сијасәтимиздә бу ики әсас мөвзуја хүсуси диггәт ајырырыг. Лакин бу, бизим дүнјанын диҝәр өлкәләри илә мүнасибәтләри ҝөрмәмәјимиз мәнасына дејилдир. Әрәб вә Ислам өлкәләринә, Африка өлкәләринә, Латын Америкасы өлкәләринә, Авропа вә Гәрбә диггәт фәал вә динамик хариҹи сијасәтимизин бир һиссәсини тәшкил едир.”
Хариҹи ишләр назири дахили ваксин истеһсалы илә јанашы хариҹдән дә ваксинләрин ҝәтирилмәсинә диггәт ајрылдығыны вурғулајараг дејиб ки, Әфганыстанын хүсуси вә нараһатедиҹи вәзијјәтинә диггәт етмәклә, 4 милјондан чох әфган мүһаҹириндән дә гафил дејилик, онлар бизим гонагларымыздыр вә онларын да ваксинасија олунмасыны тәмин етмәк ардынҹајыг.

Иранын дипломатик апаратынын рәһбәри Әфганыстанда баш верән һадисәләрә дә тохунуб вә бу өлкәдә бүтүн ҹинаһ вә гөвмләрин иштиракы илә тәшкил олунан һөкумәтин тәрәфдары олдуғуну дејиб.
Əфганыстанда терроризм вә наркотик маддәләр гачагмалчылығынын артмасына ишарә едән назир билдириб ки, бу өлкәјә һуманитар јардымлар ҝөндәрмәк бизим приоритетләримиз сырасындадыр вә вәзијјәтин чәтинлијинә бахмајараг јардымларын ҝөндәрилмәси вә тиҹарәт мүбадиләсинин һәјата кечмәси үчүн сәрһәд кечидләри јаратмаға сәј етдик.

Һ. Ә. Абдуллаһијан Авропа өлкәләринин тәкҹә Франса, Алманија вә Инҝилтәрәдән ибарәт олмадығыны вурғулајыб вә бу үч Авропа өлкәсини нүвә сазиши чәрчивәсиндә өз өһдәликләринә әмәл етмәјә чағырыб.
Фәләстин мөвзусуна тохунан хариҹи ишләр назири дејиб: “Биз сионист режимини танымырыг, ону ганунсуз вә бөлҝәдә тәһлүкә амили билирик. Иран Ислам Республикасы јәһудиләр, христиналар вә мүсәлманлар да дахил олмагла Фәләстинин әсил сакинләри арасында үмумхалг референдум кечирилмәси, Фәләстиндә бүтүн халгын бирбаша сәсвермәсинә вә рәјинә әсасланараг бир милли дөвләтин гурулмасы лајиһәсини тәгдим етмишдир.”
1994 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
26.11.21, 00:40
Ҝеҹә рәвајәти
Go to TOP