Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
11 Сентјабр 2021

АБШ ордусунун Ирагдан чыхмасынын сон тарихи ачыгланыб

Ираг Ордусунун Бирҝә Әмәлијјатлар Команданлығынын сөзчүсү АБШ әсҝәрләринин бу өлкәдә мөвҹудлуғунун сон тарихини ачыглајыб. Тәһсин әл-Хәфәҹи дејиб: "Ираг-АБШ бирҝә комитәси ики өлкә арасындакы стратежи диалогун ардынҹа АБШ гошунларынын Ирагда олмасынын сон тарихи кими, 2022-ҹи ил јанварын 31 тарихини ачыгланыб".

Ираг ордусунун сөзчүсүнүн сөзләринә әсасән, әлдә едилән разылашманын бир һиссәси олараг, чох сајда АБШ әсҝәри Ирагдан чыхмаға башлајыб. Әл-Хәфәҹи гејд едир ки, һазырда Ираг ордусунун нәзарәти алтында олан Әјнул Әсәд базасынын кичик һиссәси вә Әл-Һәрири базасы истисна олмагла, америкалыларын Ирагда һеч бир гарнизону вә һәрби базасы јохдур. Ирагын баш назири Мустафа Әл-Казими АБШ-а етдији сон сәфәри вә Ҹо Бајденлә ҝөрүшү заманы, 2021-ҹи ил декабрын 31-ә гәдәр АБШ гошунларынын Ирагдан тамамилә чыхарылмасыны вурғулајыб./дејерлер/
2249 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
26.11.21, 00:40
Ҝеҹә рәвајәти
Go to TOP