Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
04 Октјабр 2021

Фореиҝн Полиҹј: Әрдоғанын хәстәлији она өлкәни идарә етмәјә имкан вермир

Әрдоғанын хәстәлији елә һәддәдир ки, 2023-ҹү илдә кечириләҹәк сечкиләрдә иштирак етмәјәҹәји еһтимал едилир.
Бу иддиа илә нүфузлу “Фореиҝн Полиҹј” журналы чыхыш едиб.
Хәстәлији она өлкәни идарә етмәји имкан вермәдијини јазан журнал әлавә едиб ки, бир сыра факт вә сүбутлара әсасән, Әрдоғанын хәстәлији шиддәтләнмәкдәдир вә бу мөвзу Түркијәнин сијаси ҝәләҹәји үчүн хош хәбәр сајылмыр.

“Фореиҝн Полиҹј” Әрдоғанын јахын ҝәләҹәкдә өлкәни вә лидери олдуғу партијаны идарә етмәјә ҝүҹү чатмајаҹағыны, партијанын идарәчилијинин онун варисләринә тапшырылаҹағыны гејд едиб.
Журнал онун ән өнәмли варисләри сырасында Һүлуси Акар, Һакан Фидан вә Сүлејман Сојлунун адларыны чәкиб, анҹаг Акарын даһа шанслы олдуғуну вурғулајыб.
Журналын ҝәлдији гәнаәтә ҝөрә, Әрдоғанын әсас рәгибләри Әкрәм Имамоғлу, Мәнсур Јаваш вә Марал Акшанердир, анҹаг Имамоғлу даһа ҝүҹлү рәгиб сајылыр.

“Фореиҝн Полиҹј”-ин билдириб ки, 2019-ҹу илдән експертләр, журналистләр вә Түркијәдә сорғу ишләри илә мәшғул оланлар 2023-ҹү илдә бу өлкәдә кечириләҹәк референдума ҝөз дикибләр. Бунун сәбәбләриндән бири дә будур ки, 2019-ҹу ил јерли сечкиләрдә Истанбул да дахил олмагла өлкәнин ән сых ҹәмијјәти мәскунлашмыш бөлҝәләрдә һаким АКП-нин бәләдијјәјә намизәдләри тәһгирамиз шәкилдә мәғлуб олдулар.
Тәһлилдә әлавә едилир: “Ола билсин ки, Әрдоған һәтта 2023-ҹү ил сечкиләриндән дә тез зәифләјә биләр. Бу, ҹәмијјәтин чохунун фикирләшдијинә ҝөрә дејил, ејни заманда онун хәстәлијинин шиддәтләнмәсинә даир әламәтләрин мөвҹудлуғуна ҝөрәдир.”

Журнал һәмчинин јазыб: “Сон ајларда јајымланан ҝөрүнтүләрдә Түркијә президентинин сағламлыг вәзијјәтинин јахшы олмадығы ҝөрүнүр. Ҝөрүнтүләрин һамысы ајдын олмаса да, үмуми шәкилдә ҝөтүрдүкдә Әрдоғанын сағламлығы барәдә суаллар ортаја чыхыр. Мәслән бәзи видеоларда пилләканы чыхмаг үчүн ханымынын јахуд көмәкчисинин јардымына еһтијаҹы олдуғу ҝөрүнүр. Бир башга видеода јол ҝедәркән анытгәбирдә Түркијәнин тәсисчиси Мустафа Камал Ататүркүн гәбринин јанында јол ҝедәркән өзүнү чәкмәси вә јол ҝетмәкдә проблемлә үзләшмәси диггәти чәкир. Ијул ајы чохларынын диггәтини чәкмиш ајры бир ҝөрүнтүдә исә АКП үзвләрини телевизија васитәсилә тәбрик едәркән Әрдоғанын һалсыз олдуғу вә гырыг-гырыг данышдығы һисс олунур.”

Бу ҝөрүнтү онун барәсиндә алтсһејмер хәстәлијинә (деменсијанын ҝениш јајылмыш мүалиҹәси мүмкүн олмајан нејродеҝенератив хәстәлик), тәнәффүс чатышмамазлығы вә гусма проблеминә дүчар олмасы вә гәлбин дөјүнмәсини тәнзимләјән апарата еһтијаҹ олмасы кими шајиәләрин јајылмасына сәбәб олмудшур.
Түркијә президенти һәкимә мүраҹәт етмәји артырмыш, мәтбуат конфрансларыны исә азалтмышдыр.
2039 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP