Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
10 Октјабр 2021

Сионист тәдгигатчы: Гаршыдакы мүһарибәдә 250 мин ракетлә Исраили мәһв едәҹәкләр

Сионист тәдгигатчы вә тарихчи Јосси Һеливи “Маарив”-дә дәрҹ етдији мәгаләдә јазыб: “Исраил режими мүһарибәләринин “дүшмән ҹәбһәсиндә” баш тутаҹағы әввәлки баланс артыг дәјишмишдир вә кәшфијјат мәлуматларына әсасән, нөвбәти мүһарибә режимин мәркәзиндә баш верәҹәк.”

Ј. Һеливи әлавә едиб: “Сионист режимин дахили тәһлүкәсизлик һесабламаларынын чоху ҝөстәрир ки, Гуш-Дандан тутмуш Ејлата гәдәр дағыдыҹы бир мүһарибә һәр јери бүрүјәҹәк, Исраил режиминин һәр тәрәфинә минләрлә ракет атылаҹаг, бундан әлавә, сионист сәрһәд гәсәбәләринә гурудан һүҹумлар олаҹаг.

Тәһлүкәсизлик нәтиҹәләринә әсасән, Иран вә Фәләстин групларынын команданлығы алтында 250 мин мүхтәлиф типли ракет сионист режимини һәдәфә алыб вә һәр ҝүн шәһәрләрә, гәсәбәләрә, һәрби һава лиманларына, лиманлара, маршрутлара, узагдан идарәетмә системләринә, орду базаларына вә орду силаһ анбарларына 3000 ракет атылаҹаг.
Тәдгигатчы гејд едиб ки, бу гачылмаз вә там мигјаслы бир мүһарибәдир, анҹаг вахты дәгиг дејил вә бу савашын Исраил дөвләтинин мәһви илә нәтиҹәләнәҹәји дә ајдындыр; сон он илдә Ираг, Сурија, Ливан, Ливијада баш верән дағынтылар кими.

Бундан әввәл Ливан телеканалы да билдирмишди ки, ишғал едилмиш Фәләстиндә һесабламалара ҝөрә, Һизбуллаһ ишғал едилмиш Фәләстин әразиләринә һәр ан ракет ата биләр вә һал-һазырда Һизбуллаһын ихтијарында 140 мин ракет вардыр вә һәр дөјүш ҝүнүндә тәгрибән 3000 ракет атмаг ҝүҹүнә маликдир.
1936 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
26.11.21, 00:40
Ҝеҹә рәвајәти
Go to TOP