Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
11 Октјабр 2021

Чинлә-АБШ арасындакы мүһарибә...

АБШ вә Чин арасындакы гаршыдурма үчүнҹү вә дөрдүнҹү дүнја мүһарибәләринә сәбәб ола биләр.

Бу барәдә "19Фортјфиве" нәшринин јајдығы мәгаләдә билдирилиб.

Тәһлилдә гејд едилиб ки, Вашингтонла Пекин арасындакы гаршыдурма, чох ҝүман ки, бир һәлледиҹи тоггушма илә битмәјәҹәк, әксинә, бир сыра силаһлы тоггушмалара сәбәб олаҹаг.

"Ики бөјүк дөвләт Тајван уғрунда дөјүшә башлаја биләр. АБШ гүввәләри Чинин Халг Гуртулуш Ордусуну мәғлуб етмәји баҹарса, бу, Пекини ада илә бирләшмәк фикриндән әл чәкмәјә мәҹбур етмәјәҹәк. Чин АБШ-ла мүвәггәти сүлһ бағлајаҹаг вә сонра мүбаһисәли бөлҝәни бирләшдирмәк үчүн јенидән зәрбә ендирәҹәк. Чин Тајван уғрунда дөјүшү газанса белә, Америка илә әсас зиддијјәтләри ортадан галдырмајаҹаг. Бу исә башга бир гаршыдурма үчүн өн шәртләр јарадаҹаг.

Сакит океанын гәрбиндә баш верән һәр һансы бир силаһлы тоггушма фәлакәт олаҹаг вә Асија илә Шимали Америка арасында инкишаф етмиш инфраструктур, малијјә вә тиҹарәт әлагәләрини мәһв едәҹәк", - мәгаләдә билдирилиб.
1986 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP