Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
13 Октјабр 2021

Јәмәнли гүввәләр Мәарибин дарвазасында

Јәмән Силаһлы Гүввәләринин мәтбуат катиби Јәһја Сәрии Мәариб әјаләтиндә Фәҹр әмәлијјатынын тәфәррүатларыны ачыглајыб.
Ј. Сәрии вуғулајыб ки, Әл-Бәәсуш-шәдид әмәлијјатындан сонра Силаһлы Гүввәләр Мәаариб әјаләтини ишғалчылардан тәмизләмәк үчүн Фәҹр әмәлијјатына башлады. Јәмән дөјүшчүләринин зәрбәләри алтында дүшмәнин онларла мөвгеји дармадағын едилди, дүшмән гүввәләри гачмаға башлады.
Мәтбуат катиби мөвгеләриндән гачан дүшмәнә ҝүллә атылмадығыны да вурғулајараг дејиб ки, гачан муздурлара хилас олмаг фүрсәти верилир вә бу просес давам едәҹәк.
Ј. Сәрии әлавә едиб: “Бизим гүввәләримиз Фәҹр әмәлијјаты заманы 600 км мәсафәни ишғалдан азад етдиләр вә бу гәләбә Мәариб шәһәринин дарвазаларына гәдәр һәјата кечди. Јәмәнли гүввәләр бүтүн ҹәбһә истигамәтләрдән Мәариб шәһәринин дарвазаларына чатыб. Вәтән үчүн ҹанындан кечән гүввәләримиз Јәмәнин бүтүн әразиләрини дүшмән ишғалындан азад етмәк, бу әразиләрдә суверенлији бәрпа етмәк үчүн мөһкәм ирадәјә маликдирләр.”
О һәмчинин гејд едиб ки, Фәҹр әмәлијјатында дүшмәнин 300-дән чох зиреһли техникасы, 4 силаһ анбары вә 850 силаһлы мәһв едилди, үмумиликдә 5650 ишғалчы өлдү, јараланды вә әсир дүшдү. Онлардан 1300 нәфәри өлдү, 3320 нәфәри јараланды, 30 нәфәри исә әсир ҝөтүрүлдү.
Ј. Сәри әмәлијјат заманы дүшмәнә аид Америка истеһсалы олан дронун вә диҝәр 11 әдәд кәшфијјат ПУА-сыны да мәһв едилдијини вурғулајыб.
2039 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP